منو
 کاربر Online
1795 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  چهارشنبه 29 مهر 1388 [07:17 ]
  پادشاهی ضحاک تازی
 

دراصل ونسب ضحاک تازی اختلاف است پدرش مرداس نام داشت که به دست ضحاک کشته شد ومادرش که از نسل اهریمن بود .ضحاک القاب زیادی داشت که معروفترین آن ها «‌ده آک »‌( صاحب ده عیب ) ودیگر ( بیوراسب »‌( صاحب ده هزار اسب )درافسانه ها آمده است ، ابلیس بردوکتف اوبوسه زد وبه جای آن ها ،‌دوماربرآمدند .پس از مدتی ابلیس به صورت پزشکی براوظاهر شد وچاره کار را گذاردن مغز جوانان تجویز کرد . او هرروز جوانان را می کشت ومغزآنان را خوراک ماران می کرد . درزمان او ظلم از حد گذشت .ضحاک اولین کسی بود که مردم را به گوشت خواری عادت داد ومردم سبزی خواری را ترک گفتند وکشتارجانوران اهلی برای تأمین خوراک آدمیان ازآن زمان مرسوم گشت .درآثار الباقیه ابوریحان بیرونی آمده است که درزمان ضحاک، بردارزدن وتازیانه زدن معمول شد . درآن دوران دراصفهان ، آهنگری بود به نام «‌کاوه » که دوازده پسر داشت . ضحاک یازده فرزند اوراکشته ومغز آن ها را خوراک مارها نموده بود . وقتی نوبت به پسر دوازدهم رسید ،‌کاوه پیش بند چرمی خود را به چوبی آویخت و مانند پرچم ( درفش ‌)‌نمود ومردم به دواو جمع شدند . واین پیش بند درفش کاویانی شد . ضحاک از ترس مردم متواری شد وبه زابلستان رفت . اهورامزدا ، گرشاسب ( به معنی مرد سرشت وپهلوان ) که با فریدون از یک تیره بود مأمور دفع او نمود. بالاخره ضحاک دستگیر شد . ندای غیبی ازجانب اهورامزدا به گرشاسب رسید که از ریختن خون ضحاک بگذرد زیرا اگر خون ضحاک برزمین ریزد. از تمام نقاطی که خون برزمین ریخته جانوران بسیار موذی وزیانکار برخواهند خواست ، لذا اورادرالبرز کوه زندانی کردند – در آن» موقع که فریدون ازنسل جمشید توانست ضحاک را دردماوند کوه زندانی کند به نوشته بالعمی مترجم تاریخ طبری ، آن روز ، روزمهر بود ازمهرماه که مهرگان نام کردند . پس از آن که ضحاک به بند کشیده شد ، دوخواهر جمشید را از بند رهانید وبه نکاح خود درآورد . و به روایت مجمل التواریخ والقصص ،‌فریدون ازشهرنازدوپسربه نام‌های «سلم» و «تور» و از « ارنواز » پسر دیگری به نام «ایرج» آورد وجهان را میان آن سه پسر تقسیم کرد.

  امتیاز: 0.00