منو
 کاربر Online
1548 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  دوشنبه 27 مهر 1388 [04:17 ]
  هوشنگ که بود ؟
 

هوشنگ:‌ هوشنگ از نظر مورخین به ویژه حمزه اصفهانی ، نسل دوّم از سیامک است هوشنگ دراوستا «‌هائوشیانگها‌(Haoshangha)» نوشته‌اند . از آن» جهت که برهفت اقلیم فرمانروائی می‌کرد، بعضی از مورخین او را «‌پیشداد»‌می گویندحکیم فردوسی هوشنگ رابرگرفته از هوش وفرهنگ می داند ودر این باره می گوید:‌

گرانمایه را نام هوشنگ بود توگفتی همه هوش وفرهنگ بود

زبان شناسان باستانی وشرق شناسان اروپائی « هائوشیانگ‌ها »‌رابه معنی «‌فراهم سازنده منازل خوب»‌ (‌بخشنده جایگاه‌های خوب)‌ آورده‌اند . کشف آتش مربوط به زمان اوست. هوشنگ طبق روایات «‌دنیکرت»‌ که از کتب معتبر به زبان فارسی میانه (‌پهلوی)‌ است ودرباره قواعد دینی و ضمناً روایات تاریخی را گرد آوری کرده است می نویسد :‌هوشنگ به خواست «‌اهورامزدا» ‌و به کمک «‌امشاسپندان»‌ که به معنی «‌جاویدان‌های مقدس» (افزونی بی‌مرگ)‌که درواقع فرشتگان مقرب درگاه اهورامزدا بودند ، بر تمام آدمیان فرمانروائی یافت ودیوان را نیز منکوب کرد وبه پاس این موفقیت برقله مقدس البزکوه قربانی ها کرد و چون این اقدامات را انجام داد صاحب فرکیانی (فرایزدی) شد ] فرایزدی یاکیانی به زبان ساده تآییدات الهی است . فربه، معنی شکوه وجلال است ودراصطلاح اوستائی حقیقتی الهی وکیفیتی معنوی است که به صاحب آن قدرت ونبوغ حاکمیت می بخشد .فرکیانی همان شکوه پادشاهی است که ازفرایزدی ولطف خداوندی می آید .
آتش در زمان او کشف شد و جشن سده را او برپا کرد .داستان کشف آتش چنین است که روزی ماری را دید و شاه به سوی او سنگی انداخت . آن سنگ برسنگ دیگر برخورد کرد و اخگری ازآن» جهیدن گرفت وبه گیاهان خشگ که درگرد آن بودند رسید و آتش گرفت . هوشنگ این واقعه را به فال نیک گرفت . فردوسی دراین باب می گوید .
فروغی پدید آمد ازهردوسنگ
دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ

نشد مارکشته ولیکن زراز
پدید آمد آتش ازآن سنگ باز

هرآن کس که برسنگ آتش زدی
زاو روشنائی پدید آمدی
ازاقدامات او عبارتند از رونق آبیاری وکشاورزی وتهیه پوشیدنی (آثار الباقیه ) جشن « خرم روز » به مناسبت آشتی اوبا برادرش « ویکرد» که دراولین روز دی ماه برگزار می شود از یادگارهای اوست. درآثار اوستائی ، هوشنگ ،‌پهلوان بزرگ وپارسای مقدسی است .مورخین اسلامی آنقدر درشرح خوبی های او افراط کرده اند که ازجمله بلعمی اورابردین مسلمانی معرفی کرده وگفته است که مسجدها بنا کرد ونمازکردن را مرسوم کرد وشهرهای بابل وشوش رابناکرد چون تهیه آتش برای زندگی مشکل بود به دستور هوشنگ آتشکده هائی درفارس ، آذربایجان وخراسان برپاکردند تامردم بتوانند آتش آماده را ازآن ها بردارند . داستان هوشنگ برای کشف آتش نشان می دهد که ایرانیان آتش پرست نبوده اند ولی آتش رابرای گرمی بخشیدن به محیط زندگی حفظ می کردند سعی درنگهداری آن داشتند . به انگیزه کشف آتش دردهم بهمن جشن سده رابرپا می داشتند . یعنی زمانی که پنجاه شب وپنجاه روز تا اول بهار ( عید نوروز ) باقی مانده بود . فردوسی دراین باره می گوید :‌

زهوشنگ ماند این سده یادگار
بسی باد چون اودگرشهریار

نام هوشنگ به عنوان پادشاهی مقتدر وصاحب نام چنانکه از روایات ایرانی برمی آید . درادبیات فارسی درباره رأی وهوش اورامورد توجه قرار داده اند .مانند آن که فرخی سیستانی می گوید :‌

ای به لشکرشکنی بیشتر از صد رستم
ای به هشیار دلی بیشتر از صد هوشنگ

هم چنین مسعود سعد سلمان می گوید :‌

درصدر چون خاقانی ودرقدر چون هوشنگ
درعدل چونوشیروان درجنگ چونوذر

  امتیاز: 0.00