منو
 کاربر Online
645 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  دوشنبه 27 مهر 1388 [04:09 ]
  کیومرث که بود؟
 

کیومرث (‌گیومرث)‌Gayumars : اولین حکمران پیشدادیان است ، نام او ازریشه اوستائی «‌گیومرتن »‌گرفته شده که به معنی (‌زنده میرا) ‌است. درتاریخ بلعمی کهومرث آمده است . درمنابع دیگر اسلامی ، گیومرد ،‌کیومرس، کیومرز نیز آمده‌است. در زبان پهلوی (فارسی میانه)، گرشاه،‌ گلشاه (پادشاه کوه) ‌و در آثارالباقیه کرشاه یا ملک الجبل (شاه کوه)‌ گفته‌شده‌است . بیشتر روایات اساطیری کهن نخستین انسانی که ازعالم مینوی (بهشتی ) برزمین فرستاده شده تا اهورامزدا را یارباشد واهورامزدا از اونژاد «‌آریا »‌رابه وجود آورد . کیومرث درشاهنامه فردوسی وتاریخ هایی که با متن شاهنامه همنوائی دارند ، نه نخستین بشر ، بلکه نخستین شاه است .
درادبیات بعدازاسلام اورانخستین کشورگشا معرفی کرده اند .فردوسی دراین باره می گوید: (نخستین بزرگی که کشور گشود، سرپادشاهان کیومرث بود.)
فردوسی درباره کیومرث چه می‌گوید؟
فردوسی درباره او می گوید:‌چون کیومرث ابتدا درکوه اقامت داشت پلنگینه می‌پوشید (‌پوست پلنگ ) لذا فردوسی دراشعارش می‌گوید:‌
کیومرث شد برجهان کدخدای نخستین به کوه اندرون ساخت جای
سرتخت وبخشش برآمد زکوه پلنگینه پوشید خود با گروه
در متون بعد اسلامی درباره کیومرث چه نوشته‌اند؟
درمتون بعدازاسلام نوشته اند که بنیاد شهریسازی ازاوست . شهرهای اسطخر ، دماوند وبلخ را اوبناکرد .چون فرزندش سیامک به دست دیوان کشده شد ، بعدازمرگ کیومرث پادشاهی به نوه اش «‌هوشنگ »‌رسید .

  امتیاز: 0.00