منو
 کاربر Online
801 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  یکشنبه 26 مهر 1388 [11:51 ]
  زیر باران بدویم یا راه برویم
 

زیر باران بدویم یا راه برویم
وقتى بدون چتر در روزى بارانى از خیابانى مى گذرید باید بدوید یا راه بروید؟ دویدن بدون شک به معنى آن است که زمان کمتری را زیر باران می گذرانید، ولى به معنى آن هم هست که شاید قطره های باران بیشترى به شما برخورد کند .آیاا اگر باد، قطره هاى باران را به شما نزدیک یا از شما دور کند، پاسخ تغییر مى کند؟
اگر در زیر باران رانندگى کنید، با چه سرعتى باید برانید تا مقدار آبى را که به شیشه ى جلوى اتومبیل مى خورد کمینه شود و بدین ترتیب بتوانید جلوى خودتان را ببینید؟
پاسخ: اگر باران مستقیماً فرو ببارد یا اگر باد آن را به طرف شما براند، باید تا جایى که ممکن است تُند بدوید. گرچه به طرف قطره های باران مى دوید، ولى چون زمانى کمتر از وقتى که کُند حرکت مى کنید را زیر باران مى گذرانید، کمتر خیس مى شوید. . براى کاهش مقدار قطره هایى که در حین دویدن به شما مى خورد، باید با خم شدن رو به جلو در هنگام دویدن، سطح مقطع قائم خود را کمینه کنید. براى حرکت تندتر در حالى که خم شده اید،می توانید همان طور که یک پژوهشگر پیشنهاد کرده است اید، مى توانید سوار بر اسکیت بورد از زیر باران عبور کنید، ولى این بدون شک باعث جلب توجه مى شود و علاوه بر آن ضبط و ربط اسکیت بورد دشوارتر از حمل چتر است.

اگر باد از پشت به شما بوزد، بهترین کار این است که با سرعتى برابر با سرعت افقى قطره هاى باران بدوید. در این صورت، بالاى سر و شانه یتان خیس مى شود، ولى قطره هاى باران سطح جلویى و پشت شما را خیس نمى کند. اما این راه بُرد در مورد جسمى که در باران حرکت مى کند و داراى سطح مقطع افقى بسیار بزرگ تر از شماست به کار نمى آید. زیرا، حتى اگر سرعت آن برابر سرعت افقى قطره هاى باران باشد، مقدار قابل توجهى آب روى سطح بالایى آن جمع مى شود. چنین جسمى، براى این که خیس شدنش کمینه شود، باید تا جایى که ممکن است تند حرکت کند.
اگر در زیر باران رانندگى مى کنید، به جاى کمینه کردن خیس شدن، نگران حفظ قابلیت دیدتان باشید. اگر قطره ها مستقیماً فروببارند یا اگر به طرف شما بوزند، باید آهسته برانید. اگر باران در جهتى بوزد که رانندگى مى کنید باید کارى کنید که سرعت اتومبیل دقیقاً برابر با سرعت افقى قطره ها شود، گرچه ممکن است این کارعملى نباشد.

  امتیاز: 0.00