منو
 کاربر Online
595 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  یکشنبه 22 شهریور 1388 [08:24 ]
  منابع مربوط به دوران اساطيري ودين زرتشت
 

بهترين منابع تاريخ دوره اسلامي كه درباره دوران اساطيري نوشته اند ، نويسندگاني چون طبري ، مسعودي ، شهرستاني وابوريحان بيروني است .
1- اسطوره هاي ايراني ، وستا سرخوش كرتيس ، ترجمه عباس مخبر ، تهران نشرمركز ، 1373
2- پژوهش دراساطير ايران ، مهرداد بهار ، انتشارات توس ، تهران 1362
3- تاريخ اساطيري ايران ، دكتر ژاله آموزگار ، انتشارات سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ، تهران ، 1374
4- شناخت اساطير ايران ،‌جابرعناصري ، انتشارات سروش ، تهران ، 1370
5- آثار الباقيه عن القرون الخاليه ، ابوريحان بيروني ، ترجمه اكبردانا سرشت انتشارات ابن سينا ، تهران ، 1352
6- تاريخ طبري ، محد بن جرير طبري ، ترجمه ابوالقاسيم پاينده ، انتشارات بنياد فرهنگ ايران ، تهران ، 1352
7- ايران از آغاز تا اسلام ، رومن گريشمن ، ترجمه محمد معين ، نگاه ترجمه ونشر كتاب ، تهران ،‌1336
8- ايران درعهد باستان ف محمد جواد مشكور ، اميركبير ، تهران ،‌1354
9- شاهنامه وتاريخ ، پروفسورهرتسفلد ، انجمن آثار ملي ، تهران‌،‌1305
10- شاهنامه وفلسفه تاريخ ايران ، مرتضي ثاقب فر ، نشرقطره ، تهران ،‌1377
11- كيانيان ، آرتوركريستين سن ، ترجمه ذبيح الله صفا ، بنگاه ترجمه ونشر كتاب ،‌تهران ، 1343
12- تاريخ ادبيات ايران پيش از اسلام ،‌دكتر احمد تفضلي به كوشش ژاله آموزگار ، تهران ، 1376
13- آفرين زرتشت به كي گشتاسب ،‌ابراهيم پورداود ، دانشگاه تهران ، 1356
14- گشتاسب دركتاب «‌داستان داستان ما »‌دكتر محمد علي اسلامي ندوشن ، انجمن آثار ملي ، تهران ،‌1351
15- گشتاسب وتيره گشتاسبي نوشته دكتراسلامي ندوشن ، انتشارات نشر آثار ،‌تهران ، 1372

  امتیاز: 0.00