منو
 کاربر Online
1785 کاربر online
 : تاریخ
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبير گروه تاريخ 3 ستاره ها ارسال ها: 204   در :  یکشنبه 22 شهریور 1388 [08:22 ]
  نگاهي به زندگي زرتشت
 

زرتشت ، طبق تقويم فعلي زرتشتيان در6 فروردين به دنيا آمده ،‌اوهم زمان با سلطنت لهراسب كياني به دنيا آ«د پدرش پورشسب ومادرش دغدو نام داشت وچون از خاندان ‌اسپنتمان است ‌اورا زرتشت اسپنمتمان گويند .
درزمان گشتاسب كياني از جانب اهورامزدا به پيامبر ي برگزيده شد وهنگام جنگ توراني ها با ايرانيان كشته شد .
اويگانه پيامبر پارسي است كه عقيده يكتا پرستي دارد. « اهورامزدا » ازدوجزء « اهورا »‌به معني پروردگار ،‌بزرگ وبي همتا و« مزدا »‌به معني دانا است ورويهم رفته به معني داناي بزرگ وپروردگاردانا است واگر مي بينيم كه عده اي ويا همه ايرانيان باستان ميترا ( مهر ) وآناهيتا ( ناهيد ) رابه عنوان موجودات مقدس مي دانند ، دليل برپرستش آنان نيست . دركشور كم آبي چون ايران « آناهيتا » رب النوع آب است وميترا (مهر) مظهر گرمي و روشنائي وخورشيد است . آتش را ازاين جهت گرامي مي دارند كه روشنائي دهنده وگرمي بخش زندگيست .كتاب زرتشت ، اوستا است كه شامل قسمت هائي است كه درخور بحث ما نيست .
شعار معتقدان به زرتشت سه نوع رفتاراست كه به سه وخت معروف است .
1- هومت : به معني انديشه نيك
2- هوخت : ` ` گفتارنيك
3- هورشت :‌`‌ ` كردارنيك

  امتیاز: 0.00