منو
 کاربر Online
880 کاربر online
 : فیزیک
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه فیزیک 3 ستاره ها ارسال ها: 2228   در :  سه شنبه 30 تیر 1388 [13:06 ]
  فيزيك گوش
 

فيزيك گوش
شايد تا کنون مطالب زيادی در ارتباط با گوش انسان خوانده باشيم ولی ممکن است کمتر بر روی مقدار پارمترهای فيزيکی آن تامل کرده باشيم. چندی قبل که در حال تهيه مطلبی برای موج های صوتی بودم فرصتی دست داد تا اين مبحث را با نگاه عميق تری مطالعه کنم. در اين يادداشت کوتاه ، اما ، هدفم تاملی بيشتر بر روی مقدار برخی از پارمترهای فيزيکی گوش انسان است.
در شرايط متعارفی ، بيشينه تغيير فشاری که گوش انسان می تواند تحمل کند ، ۲۸ پاسکال است ( همين جا کمی تامل کنيد و مقدار اين تغيير فشار را با فشار جو که به دو طرف پرده ی گوش وارد می شود مقايسه کنيد ). همچنين دامنه ی فشار ضعيف ترين موج صوتی ای که می تواند روی گوش انسان تاثير بگذارد ، حدود ۲۸ ميکرو پاسکال است.محاسبه های نه چندان دشوار نشان می دهد بيشينه ی دامنه ی جابه جايی متناظر با يک موج صوتی با دامنه ی بيشينه ی فشار آن متناسب است و با حاصل ضرب عدد موج در چگالی هوا در سرعت صوت در هوا ، نسبت وارون دارد.اگر در اين رابطه ، چگالی هوا را يك و سه دهم کيلو گرم بر متر مکعب و همچنين سرعت صوت در هوا را به ازای بسامد ۱۰۰۰ هرتز برابر ۳۴۳ متر بر ثانيه قرار دهيم ، بيشينه ی دامنه ی جابه جايی برای بلندترين موج های صوتی که گوش قادر به تحمل آنهاست حدود ۱۰ ميکرو متر و برای ضعيف ترين موج های صوتی که گوش قادر به احساس آنهاست حدود يک صدم نانومتر است . اين مقدار ، از شعاع اتم که حدود يک دهم نانومتر است ، ۱۰ مرتبه کوچک تر است ! و اين يکی از شگفتی های گوش انسان است که می تواند با موج های صوتی ای که حتی بيشينه ی دامنه ی جابه جايی آنها ۱۰ مرتبه از شعاع اتم کوچک تر است ، متاثر شود.

  امتیاز: 0.00