منو
 کاربر Online
896 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline دبیر گروه نجوم 3 ستاره ها ارسال ها: 1615   در :  چهارشنبه 30 آبان 1386 [15:54 ]
  طیف ستارگان - طیف جذ بی - (قسمت چهارم)
 

نور یک منبع پیوسته دارای تمام طول موجها با انرژی های مختلف است. در این حالت اگر انرژی برخی از این فوتونها درست برابر با اختلاف انرژی بین سطوح مختلف گاز با ترکیب نامعین باشد آنگاه فوتون تابیده شده توسط طیف پیوسته بوسیله گاز جذب می شود و سپس به انرژی بالاتر می رود. الکترون برانگیخته شده سریعا به حالت پایه باز می گردد و یک فوتون گسیل می کند. فوتون گسیل شده در جهت فوتون جذب شده نیست بلکه در خلاف جهت آن می باشد . فوتون دوباره گسیل شده به طور واضح آشکار نمی شود و وقتی ما از طیف سنج نگاه می کنیم می بینیم که طیف به صورت خطوط تاریکی که به صورت طول موجهایی هستند همخوان با اختلاف انرژی انتقالی گاز می باشند .
پس نتیجه می گیریم که اینها همان طول موجهایی هستند که می توانستند در طیف گسیلی آن گاز باشند اما اگر آن گاز به دمای بالاتر می رسید . اگر از طیف پیوسته و گسیلی عکس برداری کنیم درمی یابیم که هر خط تاریک در طیف جذبی همخوان با خط روشن در طیف گسیلی می باشد . هم خطوط تاریک برهم نهاده شده در طیف پیوسته و هم خطوط روشن در طیف گسیلی اثر انگشت طیفی برای شناخت عناصر درون گاز می باشند .

  امتیاز: 0.00