منو
 کاربر Online
523 کاربر online
 : نجوم
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   ناشناس   در :  شنبه 23 تیر 1386 [19:56 ]
  جهت یابی
 

تعیین جهت قبله به کمک شاخص

یکی از شیوه های دقیق جهت یابی قبله، استفاده از سایه ی شاخص به هنگام زوال ظهر در شهر مکه معظمه در دو روز خاص از سال است: 7 خرداد و 24 تیر. بر این پایه، می توان با استفاده از یک شاخص و تعیین سایه شاخص در این دو روز، سمت دقیق قبله هر مکانی را در نیمکره ی شمالی بسادگی پیدا کرد. مکه معظمه، که قبله ی مسلمانان در آن واقع است، در طول جغرافیایی 39 درجه و 49 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 21 درجه و 27 دقیقه شمالی قرار دارد. در روزهای 7 خرداد و 24 تیر هر سال، میل خورشید(فاصله ی مرکز خورشید تا استوای سماوی) با عرض جغرافیایی مکه معظمه برابر می شود و به عبارت دیگر، در هنگام ظهر شرعی ، در مکه معظمه ، خورشید درست در سمت الرأس مکه معظمه قرار می گیرد; در نتیجه شاخص در مکه سایه نخواهد داشت و لذا در هر مکانی از کره زمین خلاف سایه ، سمت صحیح قبله را نشان می دهد. برای آن که این عمل به دقت انجام پذیرد ، می توان از یک وسیله ی عمود بر زمین ( نخ یا میله) استفاده کرد و خلاف جهت سایه ی آن را در این دو روز از سال در هنگام ظهریا ساعت 12 در مکه ( ساعت 12 و 48 دقیقه ی روز 7 خرداد و ساعت 12 و 57 دقیقه ی روز 24 تیر) مشخص کرد و به این ترتیب جهت صحیح قبله در محل خود را به دست می آوریم.
به نقل از کتاب جغرافیای ریاضی
تذکر : تغییر ساعت تابستانه که امسال(1386)در کشورمان لحاظ نشد ، توسط نگارنده با توجه به متن کتاب تصحیح شده است .

  امتیاز: 0.00