منو
 کاربر Online
782 کاربر online
 : باشگاه دانش آموزی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline علیرضا-میزانیان 2 ستاره ها ارسال ها: 38   در :  سه شنبه 12 دی 1385 [04:54 ]
  سؤالات تستی عربی دوم دبیرستان
 

معرفی کتاب گنجینه سؤالات چهار گزینه ای عربی دوم دبیرستان
این کتاب با طرح پرسش های چهار گزینه ای (تستی) به بررسی قواعد کتاب عربی دوم دبیرستان به این شرح می پردازد:

درس اول
معرفه و نکره ، ال ، تنوین ، اضافه ، انواع معرف ، اسم خاص ، علم ، ضمیر ، موصول ، معرف به اضافه ، اشاره معرف به ال ، فصاحت و بلاغت ، سخن بلیغ
درس دوم
علامت های فرعی اعراب ، مثنی ، جمع مذکر سالم ، اسماء خمسه ، جمع مؤنث سالم ، اسم غیر منصرف ، اعراب اصلی ، ظاهری ، محلی ، تقدیری ، اخ ، اب ، ذو (أخ ، أب ، ذو)
درس سوم
علامت های فرعی اعراب ، جمع مؤنث سالم ، ممنوع من الصرف ، تنوین پذیر ، علم مؤنث ، علم غیر عربی ، صفت بر وزن افعل ، جمع مکسر بر وزن مفاعل و مفاعیل ، حصر
درس چهارم
اعراب محلی ، اعراب تقدیری ، منقوص ، مقصور
درس پنجم
وصف ، اضافه ، صفت ، مضاف ، موصوف ، مضاف الیه ، ماضی استمراری ، مؤنث معنوی ، نعت ، منعوت ، اضافه و توصیف ، مضارع التزامی ، تقدیم ، حصر ، ماضی بعید
درس ششم
اعراب فعل مضارع ، رفع ، نصب ، مرفوع ، منصوب ، مجزوم ، نون اعراب ، أن ، لن ، کی ، حتی ، ﻠ ، استفهام ، استفهام انکاری ، ادوات نفی ، اعداد ، عدد ، تاء تأنیث ، عدد وصفی ، عدد ترتیبی
درس هفتم
اعراب فعل مضارع ، جزم ، نون اعراب ، من ، إن ، ما ، لم ، لام امر ، لای نهی ، ادوات جزم ، فعل شرط ، جواب شرط ، جمال لفظ و معنی
درس هشتم
معلوم ، مجهول ، فاعل ، نایب فاعل ، (نائب فاعل) ، حذف فاعل ، لازم ، متعدی ، مفعول به ، انواع نایب فاعل ، اسم ظاهر ، ضمیر بارز ، ضمیر مستتر ، حذف ، ایجاز ، اطناب
درس نهم
افعال ناقصه ، کان ، لیس ، صار ، أصبح ، مادام ، اسم ، خبر ، مؤکد ، غیر مؤکد ، تأکید ، إن ، إنما ، قد ، لقد ، تکرار کلمه ، فعل امر ، جمله ی اسمیه ، اسم مبالغه
درس دهم
نواسخ ، حروف مشبهة بالفعل ، إن ، أن ، کأن ، لیت ، لکنّ ، لعل ، اسم حروف مشبهة بالفعل ، اسم ظاهر ، ضمیر ، خبر حروف مشبهة بالفعل ، مفرد ، جمله ، شبه جمله ، لای نفی جنس ، مبنی بر فتح ، صرف و نحو ، مسائل بلاغی ، علوم ادبی


برای دریافت کامل این کتاب به صورت رایگان به این آدرس ها مراجعه کنید:

http://www.golha.net/alirezamizanian
http://arabicebook.persiangig.com

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline علیرضا-میزانیان 2 ستاره ها ارسال ها: 38   در :  سه شنبه 12 دی 1385 [04:56 ]
  سؤالات تستی درس 1 - 2 - 3
 

اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ
1 – اسم های معرب ، معمولاً در کدام حالت ها دیده می شوند؟
الف) دارای ضمّه ، دارای ال ، اضافه ب) دارای تنوین ، دارای ال ، اضافه
ج) دارای تنوین ، دارای سکون ، اضافه د) دارای فتحه ، دارای ال ، اضافه
2 – اسم نکره چه نوع اسمی است؟
الف) بر شخص یا شیء نامشخّص دلالت دارد. ب) تنوین داشته باشد.
ج) «ال» داشته باشد. د) عَلَم نباشد.
3 – برای اشاره به جمع های غیر انسان از چه کلماتی استفاده می کنیم؟
الف) هذا – هذِهِ ب) هذا – ذلِکَ
ج) هذِهِ – ذلِکَ د) هذِهِ – تِلْکَ
4 – چگونه می توان یک اسم نکره را معرفه کرد؟
الف) عَلَم قرار دادن آن ب) آوردن ضمیر
ج) آوردن «ال» یا اضافه کردن آن به یک اسم معرفه
د) آوردن «ال» یا اضافه کردن آن به یک اسم نکره
5 – کلمه ی «کتاب» در کدام گزینه ، نکره است؟
الف) کِتابُ مُعَلِّمٍ ب) کِتابُ عَلیٍّ ج) کِتابُ مَرْیَمَ د) کِتابُهُ
6 - کدام گزینه غلط است؟
الف) اَلْکِتابُ ب) اَلْکِتابٌ ج) کِتابُ الْمَکْتَبَةِ د) هذِهِ کُتُبٌ.
7 – کدام جمله غلط است؟
الف) هر اسمی نکره است مگر این که جزء یکی از معارف باشد.
ب) «ال» و تنوین با یکدیگر جمع نمی شوند.
ج) در هنگام اضافه شدن ، اسم اول (مضاف) «ال» می گیرد.
د) تنوین لزوماً علامت نکره بودن نیست.
8 – در آیه ی ﴿إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدی لِلَّتی هیَ أَقْوَمُ﴾ چه انواعی از معارف وجود دارد؟
الف) اسم اشاره ، معرّف به ال ب) اسم اشاره ، فعل مضارع ، معرّف به ال
ج) اسم اشاره ، موصول ، ضمیر ، معرّف به ال د) اسم اشاره ، موصول ، ضمیر
9 - در آیه ی ﴿هَلْ یَسْتَوِی الَّذینَ یَعْلَمونَ وَ الَّذینَ لا یَعْلَمونَ﴾ چه انواعی از معارف وجود دارد؟
الف) اسم اشاره ، اسم موصول ، ضمیر ب) موصول ، ضمیر
ج) اسم اشاره ، ضمیر د) معرّف به ال ، معرفه به اضافه
10 – در جمله ی «بَشاشَةُ الْوَجْهِ خَیْرٌ مِنْ سَخاءِ الْکَفِّ.» چه انواعی از معارف وجود دارد؟
الف) معرفه به اضافه ، معرّف به ال ب) معرّف به ال ، اسم موصول
ج) اسم عَلَم ، معرّف به ال د) ضمیر ، معرّف به ال
11 – کدام گزینه جزء معارف نیست؟
الف) اَلَّذینَ ب) هُمْ ج) عَلَى د) کِذْبُهُ
12 – در حدیث شریف «أَنَا مَدینَةُ الْعِلْمِ وَ عَلیٌّ بابُها.» چه انواعی از معارف وجود دارد؟
الف) ضمیر ، اسم عَلَم ، معرفه به اضافه ب) ضمیر ، معرفه به اضافه ، معرّف به ال ، عَلَم
ج) عَلَم ، معرّف به ال د) ضمیر ، موصول ، معرّف به ال
13 – کدام گزینه درباره ی «نُنَزِّلُ» صحیح است؟
الف) فعل مضارع ، متکلّم مع الغیر ، ثلاثی مزید از باب تفعیل ، متعدّی ، معرب
ب) فعل مضارع ، متکلّم وحده ، ثلاثی مزید از باب تفعّل ، لازم ، معرب
ج) فعل مضارع ، متکلّم مع الغیر ، ثلاثی مجرّد ، متعدّی ، معرب
د) فعل مضارع ، متکلّم مع الغیر ، ثلاثی مزید از باب تفعیل ، متعدّی ، مبنی بر ضم
14 – کدام گزینه درباره ی «مِنْ» صحیح است؟
الف) اسم استفهام ، مبنی بر سکون ب) اسم موصول ، معرفه ، مبنی بر سکون
ج) حرف ، عامل جرّ ، مبنی بر سکون د) حرف ، غیر عامل ، مبنی بر سکون
15 – کدام گزینه درباره ی «اَلْقُرْآن» صحیح است؟
الف) اسم ، مفرد ، مذکّر ، مشتق ، معرّف به ال ، معرب
ب) اسم ، مفرد ، مذکّر ، جامد ، معرّف به ال ، مبنی
ج) اسم ، مفرد ، مذکّر ، مشتق ، عَلَم ، معرب
د) اسم ، مفرد ، مذکّر ، جامد ، معرّف به ال ، معرب
16 - کدام گزینه درباره ی «ما» صحیح است؟
الف) اسم ، موصول عام ، معرفه ، مبنی برسکون
ب) اسم ، موصول خاص ، معرفه ، مبنی برسکون
ج) حرف ، موصول عام ، مبنی بر سکون
د) اسم ، موصول عام ، نکره ، مبنی برسکون
17 – کدام گزینه ، جزء معارف نیست؟
الف) هذا ب) هؤُلاءِ ج) اَلَّتی د) کِتابُ تِلْمیذٍ
18 – کدام گزینه معرفه به اضافه است؟
الف) قَلَمُکَ ب) قَلَمُ مُعَلِّمٍ ج) هذَا الْقَلَمُ لی. د) اَلْقَلَمُ الْجَمیلُ
19 – کدام گزینه نکره است؟
الف) سَعیدٌ ب) اَلْمَدْرَسَة ج) شَجَرَةٌ د) ثَمَرَةُ الشَّجَرَةِ
20 – اسم اشاره هر گاه با کلمه ای به کار رود که «ال» داشته باشد به چه صورتی ترجمه می شود؟
الف) مفرد ب) مثنّی ج) جمع د) مثنّی و جمع
21 – اسم بعد از اشاره هر گاه بدون ال بیاید به چه صورتی ترجمه می شود؟
الف) مفرد ب) مثنّی ج) جمع د) طبق صیغه اشاَلدَّرْسُ الثّانی
1 – کدام کلمه دارای اعراب ظاهری است؟
الف) نَحْنُ ب) بُخَلاءُ ج) هؤُلاءِ د) هذا
2 – کدام کلمه دارای اعراب محلّی است؟
الف) نا ب) یَتَحَقَّقُ ج) الْحاجَّة د) الْفَأْرَتَیْنِ
3 – کدام گزینه غلط است؟
الف) ذَهَبَتْ الْغَزالَةُ. ب) رَسَمْتُ الْغَزالَةَ. ج) ذَهَبَتْ الْغَزالَتَیْنِ د) رَسَمْتُ الْغَزالَتَیْنِ.
4 - کدام گزینه غلط است؟
الف) نَظَرْتُ إِلَى الْغَزالَتانِ. ب) ذَهَبَتْ الْغَزالَتانِ.
ج) نَظَرْتُ إِلَى الْغَزالَةِ. د) ذَهَبَتْ الْغَزالَةُ.
5 – کلمه ی «اَلْکِتابانِ» چه اعرابی دارد؟
الف) نصب ب) جرّ ج) رفع د) جزم
6 – علامت منصوب بودن اسم مثنّی کدام گزینه است؟
الف) «ینِ» ب) «نِ» ج) «انِ» د) «ﻴ»
7 - علامت مرفوع بودن اسم مثنّی کدام گزینه است؟
الف) «ا» ب) «ان» ج) «انِ» د) «ﹻ»
8 - علامت مجرور بودن اسم مثنّی کدام گزینه است؟
الف) «ینِ» ب) «ﻴ» ج) «انِ» د) «ﹻ»
9 - کدام گزینه غلط است؟
الف) جَلَسَ الْمُعَلِّمَ. ب) جَلَسَ الْمُعَلِّمانِ. ج) جَلَسَ الْمُعَلِّمونَ. د) جَلَسَتْ فاطِمَةُ.
10 - کدام گزینه غلط است؟
الف) رَأَیْتُ الْمُعَلِّمَ. ب) رَأَیْتُ الْمُعَلِّمانِ. ج) رَأَیْتُ الْمُعَلِّمینَ. د) سَلَّمْتُ عَلَى الْمُعَلِّمَیْنِ.
11 - کدام گزینه غلط است؟
الف) ذَهَبْتُ إِلَى الْمُعَلِّمَیْنِ. ب) جَلَسَ الْمُعَلِّمونَ.
ج) حَضَرَ الْمُعَلِّمانِ. د) نَظَرْتُ إِلَى الْمُعَلِّمونَ.
12 - علامت مرفوع بودن اسم جمع مذکّر سالم کدام گزینه است؟
الف) «ونَ» ب) «ینَ» ج) «و» د) «ﻴ»
13 - علامت منصوب بودن اسم جمع مذکّر سالم کدام گزینه است؟
الف) «ونَ» ب) «و» ج) «ﻴ» د) «نَ»
14 – جمله ی «هؤُلاءِ ... .» با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) مُجْتَهِدینَ ب) مُجْتَهِدانِ ج) مُجْتَهِدَیْنِ د) مُجْتَهِدونَ
15 - جمله ی «... یَنْجَحونَ.» با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) اَلصّادِقونَ ب) اَلصّادِقینَ ج) اَلصّادِقانِ د) اَلصّادِقَیْنِ

16 - جمله ی «... یُرْشِدُکَ فی الْحَیاةِ.» با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) أَبوکَ ب) أَبوکِ ج) أَبیکَ د) أَباکَ
17 - جمله ی «... مَنْ یُساعِدُنا فی الشَّدائِدِ.» با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) أَخینا ب) أَخانا ج) أَخونا د) أَبانا
18 - جمله ی «اِرْحَمی ... وَ أُمَّکِ!» با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) أَباکَ ب) أَباکِ ج) أَبوکِ د) أَبیکِ
19 – در کلمه ی «أَخو» ، «و» علامت چیست؟
الف) فاعل ب) مبتدا ج) رفع د) خبر
20 - در کلمه ی «أَبا» ، «ا» علامت چیست؟
الف) مفعول ب) نصب ج) مثنّی د) فاعل
21 - در کلمه ی «ذی» ، «ی» علامت چیست؟
الف) رفع ب) نصب ج) جرّ د) جزم
22 – کدام گزینه حالت نصب را نشان می دهد؟
الف) مُعَلِّمونَ ب) مُعَلِّمانِ ج) أَخا د) ذو
23 - کدام گزینه حالت جرّ را نشان می دهد؟
الف) مُعَلِّمَیْنِ ب) مُعَلِّمانِ ج) مُدَرِّسونَ د) ذَهَبْتِ
24 – علامت های اعراب با حروف (فرعی) مربوط به کدام گزینه است؟
الف) مثنّی ، جمع مذکّر سالم ، اسماء خمسه ب) مثنّی ، جمع مؤنّث سالم ، اسماء خمسه
ج) اسماء خمسه ، مفرد ، جمع مذکّر سالم د) مفرد ، مثنّی ، جمع
25 - «ا» علامت کدام گزینه است؟
الف) رفع مثنّی ، جمع – نصب اسماء خمسه ب) رفع مفرد ، مثنّی ، جمع – نصب اسماء خمسه
ج) رفع مثنّی – نصب اسماء خمسه د) نصب مثنّی – رفع اسماء خمسه
26 - «و» علامت کدام گزینه است؟
الف) نصب مثنّی و جمع مذکّر سالم ب) رفع جمع مذکّر سالم و اسماء خمسه
ب) جرّ مثنّی و جمع مذکّر سالم و اسماء خمسه د) رفع مثنّی و نصب اسماء خمسه
27 - «یاء» علامت کدام گزینه است؟
الف) نصب مثنّی و جمع مذکّر سالم
ب) رفع مثنّی و جمع مذکّر سالم
ج) نصب مثنّی و جمع مذکّر سالم و جرّ مثنّی و جمع مذکّر سالم و اسماء خمسه
د) نصب و جرّ مثنّی و جمع و اسماء خمسه
28 – در آیات ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنونَ﴾ ، ﴿اَلَّذینُ هُمْ فی صَلاتِهِمْ خاشِعونَ﴾ کلمات دارای علامت های فرعی اعراب ، کدام گزینه است؟
الف) أَفْلَحَ – اَلْمُؤْمِنونَ ب) اَلْمُؤْمِنونَ – اَلَّذینَ – خاشِعونَ
ج) اَلْمُؤْمِنونَ – خاشِعونَ – هُمْ د) اَلْمُؤْمِنونَ – خاشِعونَ
29 – در حدیث شریف «مَنْهومانِ لا یَشْبَعانِ ، طالِبُ عِلْمٍ وَ طالِبُ دُنْیا.» کدام گزینه دارای علامت های فرعی اعراب است؟
الف) مَنْهومانِ ب) مَنْهومانِ – لا یَشْبَعانِ
ج) عِلْم – دنیا – مَنْهومانِ د) لا یَشْبَعانِ - دُنیا
30 – در جمله ی «عاتِبْ أَخاکَ بِالْإِحْسانِ إِلَیْهِ!» کدام گزینه دارای علامت های فرعی اعراب است؟
الف) عاتِبْ ب) أَخا ج) أَخاکَ د) أَخا - إِلَیْهِ
31 – جمله ی «اَلطّالِبَةُ الْمُجِدَّةُ تَسُرُّ ... .» با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) أَباها ب) أَبیها ج) أَبوها د) أَباهُ


اَلدَّرْسُ الثّالِثُ
1 – کدام گزینه غلط است؟
الف) جَلَسَتْ الْمُعَلِّمَةُ. ب) رَأَیْتُ الْمُعَلِّمَةَ.
ج) سَلَّمْتُ عَلَى الْمُعَلِّماتِ. د) رَأَیْتُ الْمُعَلِّماتَ.
2 – در جمع مؤنّث سالم ، کسره علاوه بر علامت جرّ بودن علامت چیست؟
الف) فتحه ب) نصب ج) رفع د) جزم
3 - کدام گزینه غلط است؟
الف) اِحْتَرمْ الْمُعَلِّماتِ. ب) فَرِحَتْ النّاجِحاتُ.
ج) عَلَّمْتُ التِّلْمیذاتَ. د) اِسْأَلی عَنِ الْفاضِلاتِ.
4 – تنوین پذیری از خصوصیّات کدام یک از اقسام کلمه است؟
الف) اسم ب) فعل ج) حرف د) اسم و فعل
5 - کدام گزینه غلط است؟
الف) فِلَسْطینُ أَرْضُ الْأَنْبیاءِ. ب) اَلْأَعْداءُ غَصَبوا فِلَسْطینَ.
ج) اَلْأَعْداءُ قَتَلوا الْأَطْفالَ فی فِلَسْطینِ. د) نَحْنُ نُحِبُّ فِلَسْطینَ.
6 – اسم های تنوین پذیر چه نامیده می شوند؟
الف) غیر منصرف ب) ممنوع من الصرف ج) منصرف د) عَلَم
7 – کدام گزینه جزء اسم های ممنوع من الصرف نیست؟
الف) صفت بر وزن فَعیل ب) عَلَم مؤنّث
ج) عَلَم غیر عربی د) جمع مکسّر بر وزن مَفاعِل و مَفاعیل
8 – کدام گزینه صحیح است؟
الف) ذَهَبَ إِبْراهیمُ إِلَى مَکَّةَ. ب) ذَهَبَ إِبْراهیمٌ إِلَى مَکَّةَ.
ج) ذَهَبَ إِبْراهیمُ إِلَى مَکَّةِ. د) ذَهَبَ إِبْراهیمٌ إِلَى مَکَّةٍ.
9 - کدام گزینه صحیح است؟
الف) هاجَرَتْ فاطِمَةٌ إِلَى یَثْرِبٍ. ب) هاجَرَتْ فاطِمَةُ إِلَى یَثْرِبٍ.
ج) هاجَرَتْ فاطِمَةٌ إِلَى یَثْرِبَ. د) هاجَرَتْ فاطِمَةُ إِلَى یَثْرِبَ.
10 – جمع مؤنّث سالم چه علامتی را نمی پذیرد؟
الف) کسره ب) فتحه ج) ضمه د) تنوین رفع
11 – فتحه در اسم های ممنوع من الصرف ، علامت چیست؟
الف) نصب ب) جرّ ج) رفع د) نصب و جرّ
12 – در کدام گزینه ، علامت های فرعی اعراب وجود ندارد؟
الف) ﴿رَبَّنا فَاغْفِرْ لَنا ذُنوبَنا وَ کَفِّرْ عَنّا سَیِّئاتِنا﴾
ب) ﴿أَلَیْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ بِالشّاکِرینَ﴾
ج) ﴿لَقَدْ کانَ فی یوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آیاتٌ لِلسّائلینَ﴾
د) ﴿إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدی لِلَّتی هیَ أَقْوَمُ﴾
13 – کسره در جمع مؤنّث سالم علامت چیست؟
الف) جرّ ب) نصب ج) نصب و جرّ د) نصب و رفع
14 – کدام گزینه صحیح است؟
الف) یَذْهَبُ کَثیرٌ مِنَ الْمُسْلِمینَ فی ذو الْحِجَّةِ إِلَى مَکَّةِ الْمُکَرَّمَةِ.
ب) یَذْهَبُ کَثیرونَ مِنَ الْمُسْلِمونَ فی ذو الْحِجَّةِ إِلَى مَکَّةَ الْمُکَرَّمَةِ.
ج) یَذْهَبُ کَثیرٌ مِنَ الْمُسْلِمینَ فی ذی الْحِجَّةِ إِلَى مَکَّةِ الْمُکَرَّمَةِ.
د) یَذْهَبُ کَثیرٌ مِنَ الْمُسْلِمینَ فی ذی الْحِجَّةِ إِلَى مَکَّةَ الْمُکَرَّمَةِ.
15 - کدام گزینه صحیح است؟
الف) اِعْمَلْ الْحَسَناتَ فَالْحَسَناتُ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتَ.
ب) اِعْمَلْ الْحَسَناتِ فَالْحَسَناتُ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ.
ج) اِعْمَلْ الْحَسَناتَ فَالْحَسَناتُ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ.
د) اِعْمَلْ الْحَسَناتِ فَالْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ.
16 – در آیه ی ﴿لا تُبْطِلوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذَى﴾ کلمه ی (صدقات) چه نقشی دارد؟
الف) مفعول به ب) مجرور به حرف جرّ
ج) مفعول به و مجرور د) ممنوع من الصرف
17 – کدام گزینه دارای خبر محصور نیست؟
الف) ﴿وَ اللهُ غَفورٌ رَحیمٌ﴾ ب) ﴿اَللهُ الصَّمَدُ﴾
ج) ﴿وَ اللهُ الْغَنیُّ وَ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ﴾ د) ﴿یا أَیُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ وَ اللهُ هُوَ الْغَنیُّ الْحَمیدُ﴾برای دریافت کامل این کتاب به صورت رایگان به این آدرس مراجعه کنید:

http://www.golha.net/alirezamizanian

  امتیاز: 0.00