منو
 کاربر Online
1028 کاربر online
 : باشگاه دانش آموزی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline علیرضا-میزانیان 2 ستاره ها ارسال ها: 38   در :  سه شنبه 12 دی 1385 [04:47 ]
  سؤالات تستی عربی اول دبیرستان
 

معرفی کتاب گنجینه سؤالات چهار گزینه ای عربی اول دبیرستان
این کتاب با طرح پرسش های چهار گزینه ای (تستی) به بررسی قواعد کتاب عربی اول دبیرستان به این شرح می پردازد:
درس اول
مروری بر عربی دوره ی راهنمایی: فعل ماضی ، مضارع ، امر ، حرف ، حرف جار ، اسم ، فاعل ، مبتدا ، خبر ، مفعول ، مفرد ، مثنی ، جمع ، ضمیر ، اشاره ، مذکر ، مؤنث ، اعراب ، رفع ، نصب ، جر
درس دوم
ثلاثی مجرد ، ثلاثی مزید ، باب افعال (إفعال) ، مصدر ، سماعی ، قیاسی ، مصادر قیاسی ، باب تفعیل ، باب مفاعلة
، فعال ، مفتوح ، حرف مضارع
درس سوم
باب های مزید ، باب تفعّل ، باب تفاعل ، باب انفعال ، باب استفعال ، باب افتعال
درس چهارم
مشتق ، جامد ، مشتقات ، علم صرف ، اشتقاق لغوی ، مشتقات اصطلاحی ، اسم مبالغه ، اسم فاعل ، اسم مکان ، اسم زمان ، اسم مفعول ، صفت مشبهه ، اسم تفضیل
درس پنجم
اسم زمان ، اسم مکان ، مفعل ، صفت ، صفت مطلق یا ساده ، صفت مشبهه ، فعیل ، فعل ، فعلان ، اسم مبالغه ، فعّال ، فعّالة ، اسم تفضیل ، افعل (أفعل) ، فعلی ، الاعراب و التحلیل الصرفی (الإعراب و التحلیل الصرفی) ، تجزیه و ترکیب ، صفت تفضیلی ، صفت عالی ، قواعد ، ترجمه ، قرائت متن ، تمرین و کاربرد
درس ششم
ضمیر ، ضمایر ، منفصل ، متصل ، غایب ، مخاطب ، متکلم ، ضمایر بارز ، ضمایر متصل فاعلی ، نون وقایه (وقایة)
درس هفتم
اسم موصول ، الذی ، التی ، الذین ، اللاتی ، من ، ما ف موصول مشترک ، خاص
درس هشتم
معرب ، مبنی ، مبنی بر فتح ، کسر ضم ، سکون ، معرب ، رفع ، نصب ، جر ، جزم ، مرفوع ، منصوب ، مجرور ، مجزوم ، جمع مؤنث
درس نهم
فعل ، فاعل ، تشخیص فاعل ، اعراب فاعل ، جمله ی فعلیه ، اسم ظاهر ، مفعول به ، ضمایر منفصل منصوب ، متمم ، حروف جر ، ضمیر بارز ، ضمیر مستتر
درس دهم
اسم ، جمله ی اسمیه ، مبتدا ، خبر ، رفع ، مرفوع ، انواع خبر ، مفرد ، جمله ی فعلیه ، جار و مجرور ، اعراب محلی ، کلمات مبنی ، محلا مرفوع

برای دریافت کامل این کتاب به صورت رایگان به این آدرس ها مراجعه کنید:

http://www.golha.net/alirezamizanian
http://arabicebook.persiangig.com

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline علیرضا-میزانیان 2 ستاره ها ارسال ها: 38   در :  سه شنبه 12 دی 1385 [04:51 ]
  سؤالات تستی درس 1 - 2 - 3
 

اَلدَّرْسُ الْاوّلُ
1 - جمله ی « … ذَهَبَ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هُما ب) هُوَ ج) هُمْ د) أَنْتَ
2 - جمله ی « … ذَهَبَتْ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هُنَّ ب) أَنْتُمْ ج) أَنْتَ د) هیَ
3 - جمله ی « … ذَهَبوا. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هُمْ ب) هُما ج) هُوَ د) هُنَّ
4- جمله ی « … ذَهَبا. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هُنَّ ب) أَنْتِ ج) هُما د) أَنْتُمْ
۵ - جمله ی « … ذَهَبْنا. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هُما ب) نَحْنُ ج) أَنْتُما د) أَنَا
6- جمله ی « … ذَهَبَتا. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) نَحْنُ ب) أَنَا ج) هُما د) أَنْتُما
7 - جمله ی « … ذَهَبْتُنَّ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) أَنَا ب) نَحْنُ ج) أَنْتُنَّ د) هُما
8 - جمله ی « … ذَهَبْتِ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) أَنْتَ ب) أَنْتِ ج) أَنْتُنَّ د) هُمْ
9 - جمله ی « … ذَهَبْتُمْ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) أَنْتُمْ ب) أَنْتُما ج) نَحْنُ د) هُنَّ
10 - جمله ی « … ذَهَبْتُ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) نَحْنُ ب) أَنْتَ ج) أَنْتِ د) أَنَا
11 - جمله ی « … ذَهَبْتُما. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هُما ب) نَحْنُ ج) أَنْتِ د) أَنْتُما
12 - جمله ی « … ذَهَبْتَ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هیَ ب) أَنْتَ ج) أَنْتِ د) أَنَا
13 - جمله ی « … ذَهَبْنَ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هُنَّ ب) أَنْتُنَّ ج) هُما د) أَنْتُما
14 - کدام گزینه ، « مفرد مذکّر غایب » است؟
الف) ذَهَبوا ب) ذَهَبَ ج) ذَهَبْنَ د) ذَهَبَتْ
1۵ - کدام گزینه « متکلّم مع الغیر » است؟
الف) ذَهَبْتُ ب) ذَهَبْنا ج) ذَهَبَتا د) ذَهَبا
16 - کدام گزینه « متکلّم وحده » است؟
الف) ذَهَبْنا ب) ذَهَبَتا ج) ذَهَبْتُ د) ذَهَبْتَ
17 - کدام گزینه « جمع مؤنّث مخاطب » است؟
الف) ذَهَبْتُنَّ ب) ذَهَبْنَ ج) ذَهَبْتُما د) ذَهَبَتا
18 - کدام گزینه « مثنّای مؤنّث مخاطب » است؟
الف) ذَهَبَتا ب) ذَهَبْتُما ج) ذَهَبْتُنَّ د) ذَهَبْنَ
19 - کدام گزینه « مفرد مؤنّث مخاطب » است؟
الف) ذَهَبْتَ ب) ذَهَبْتِ ج) ذَهَبْتُ د) ذَهَبْنا
20 - کدام گزینه « جمع مذکّر مخاطب » است؟
الف) ذَهَبْنا ب) ذَهَبْتُما ج) ذَهَبوا د) ذَهَبْتُمْ
21 - کدام گزینه « مثنّای مذکّر مخاطب » است؟
الف) ذَهَبَ ب) ذَهَبوا ج) ذَهَبْتُما د) ذَهَبا
22 - کدام گزینه « مفرد مذکّر مخاطب » است؟
الف) ذَهَبْتِ ب) ذَهَبْتَ ج) ذَهَبْتُ د) ذَهَبْنا
23 - کدام گزینه « جمع مؤنّث غایب » است؟
الف) ذَهَبنا ب) ذَهَبَتا ج) ذَهَبْتُنَّ د) ذَهَبْنَ
24 - کدام گزینه « مثنّای مؤنّث غایب » است؟
الف) ذَهَبَتا ب) ذَهَبْتُما ج) ذَهَبْنَ د) ذَهَبْتُ
2۵ - کدام گزینه « مفرد مؤنّث غایب » است؟
الف) ذَهَبَ ب) ذَهَبَتْ ج) ذَهَبْتِ د) ذَهَبْنَ
26 - کدام گزینه « جمع مذکّر غایب » است؟
الف) ذَهَبْتُمْ ب) ذَهَبْنا ج) ذَهَبا د) ذَهَبوا
27 - کدام گزینه « مثنّای مذکّر غایب » است؟
الف) ذَهَبْنَ ب) ذَهَبَتا ج) ذَهَبْنا د) ذَهَبا
28 - جمله ی « … تَذْهَبُ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) أَنْتِ ب) هیَ ج) هُما د) أَنَا

29 - جمله ی « … یَذْهَبونَ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هُما ب) أَنْتُمْ ج) نَحْنُ د) هُمْ
30 - جمله ی « … یَذْهَبانِ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) أَنْتُما ب) نَحْنُ ج) هُما د) أَنَا
31 - جمله ی « … تَذْهَبینَ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) أَنْتَ ب) أَنْتِ ج) أَنْتُنَّ د) أَنْتُمْ
32 - جمله ی « … تَذْهَبونَ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) أَنْتُمْ ب) هُمْ ج) هُنَّ د) نَحْنُ
33 - جمله ی « … أَذْهَبُ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هیَ ب) نَحْنُ ج) أَنَا د) أَنْتِ
34 - جمله ی « … تَذْهَبْنَ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) أَنْتُمْ ب) هیَ ج) هُما د) أَنْتُنَّ
35 - جمله ی « … یَذْهَبُ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هُوَ ب) هیَ ج) أَنْتَ د) أَنْتِ
36 - جمله ی « … نَذْهَبُ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) نَحْنُ ب) أَنَا ج) هیَ د) أَنْتَ
37 - جمله ی « … تَذْهَبانِ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) أَنْتُمْ ب) أَنْتُما ج) أَنْتِ د) أَنْتُنَّ
38 - جمله ی « … تَذْهَبُ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) نَحْنُ ب) هُما ج) أَنْتِ د) أَنْتَ
39 - جمله ی « … یَذْهَبْنَ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هُما ب) هُمْ ج) هُنَّ د) أَنْتُنَّ
40 - جمله ی « … تَذْهَبانِ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هُما ب) هُمْ ج) أَنْتَ د) أَنَا
41 - کدام گزینه « جمع مؤنّث مخاطب » است؟
الف) تَذْهَبینَ ب) تَذْهَبونَ ج) تَذْهَبْنَ د) نَذْهَبُ
42 - کدام گزینه « مثنّای مؤنّث مخاطب » است؟
الف) یَذْهَبانِ ب) تَذْهَبانِ ج) نَذْهَبُ د) تَذْهَبینَ

43 - کدام گزینه « مفرد مذکّر غایب » است؟
الف) تَذْهَبُ ب) تَذْهَبینَ ج) یَذْهَبُ د) أَذْهَبُ
44 - کدام گزینه « مفرد مؤنّث مخاطب » است؟
الف) یَذْهَبُ ب) تَذْهَبُ ج) تَذْهَبینَ د) تَذْهَبانِ
45 - کدام گزینه « جمع مذکّر غایب » است؟
الف) یَذْهَبونَ ب) یَذْهَبْنَ ج) تَذْهَبونَ د) تَذْهَبْنَ
46 - کدام گزینه « مفرد مؤنّث مخاطب » است؟
الف) تَذْهَبینَ ب) تَذْهَبانِ ج) تَذْهَبْنَ د) تَذْهَبُ
47 - کدام گزینه « مفرد مذکّر غایب » است؟
الف) تَذْهَبُ ب) یَذْهَبُ ج) أَذْهَبُ د) نَذْهَبُ
48 - کدام گزینه « مثنّای مذکّر غایب » است؟
الف) تَذْهَبانِ ب) تَذْهَبینَ ج) یَذْهَبانِ د) یَذْهَبونَ
49 - کدام گزینه « جمع مؤنّث غایب » است؟
الف) یَذْهَبونَ ب) تَذْهَبینَ ج) یَذْهَبْنَ د) تَذْهَبْنَ
50 - کدام گزینه « مثنّای مؤنّث غایب » است؟
الف) یَذْهَبانِ ب) یَذْهَبْنَ ج) تَذْهَبْنَ د) تَذْهَبانِ
51 - کدام گزینه « جمع مذکّر مخاطب » است؟
الف) تَذْهَبینَ ب) تَذْهَبونَ ج) یَذْهَبونَ د) تَذْهَبانِ
52 - کدام گزینه « مثنّای مذکّر مخاطب » است؟
الف) تَذْهَبُ ب) تَذْهَبینَ ج) یَذْهَبانِ د) تَذْهَبانِ
53 - کدام گزینه « متکلّم مع الغیر » است؟
الف) أَذْهَبُ ب) یَذْهَبُ ج) تَذْهَبُ د) نَذْهَبُ
54 - کدام گزینه « متکلّم وحده » است؟
الف) نَذْهَبُ ب) أَذْهَبُ ج) تَذْهَبُ د) یَذْهَبُ
55 – کدام گزینه صحیح است؟
الف) وَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالِ لِلنّاسِ. ب) وَ یَضْرِبُ اللهِ الْأَمْثالَ لِلنّاسِ.
ج) وَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنّاسَ. د) وَ یَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثالَ لِلنّاسِ.
56 – کدام گزینه ، مثنّی نیست؟
الف) مَسْؤولَیْنِ ب) بَحْرَیْنِ ج) جَنَّتانِ د) خاشِعینَ
57 – کدام گزینه ، جمع نیست؟
الف) والِدَیْنِ ب) أَیّام ج) مَسْؤولینَ د) عالِمات
58 – کدام گزینه ، مضارع منفی است؟
الف) لا تَعْمَلْ ب) لا تَعْمَلی ج) ما تَرَکَ د) لا تَعْمَلُ
59 – کدام گزینه ، فعل نهی است؟
الف) ما شَرِبْتَ ب) لا تَشْرَبُ ج) لا تَشْرَبْ د) لا تَشْرَبینَ
60 – کدام گزینه صحیح است؟
الف) اَللّهُمَّ … قَوْلِکَ حَقٌّ وَ وَعْدُکَ صِدْقٍ.
ب) اَللّهُمَّ … قَوْلُکَ حَقٌّ وَ وَعْدُکَ صِدْقُ.
ج) اَللّهُمَّ … قَوْلَکَ حَقٌّ وَ وَعْدُکَ صِدْقٌ.
د) اَللّهُمَّ … قَوْلُکَ حَقٌّ وَ وَعْدُکَ صِدْقٌ.


اَلدَّرْسُ الثّانی
1 – ثلاثی مجرّد به چه فعلی گفته می شود؟
الف) فعلی که کمترین تعداد حروف را داشته باشد.
ب) فعلی که بیشترین تعداد حروف را داشته باشد.
ج) فعلی که صیغه ی اوّل فعل ماضی آن از سه حرف تشکیل شده باشد.
د) فعلی که دارای سه حرف اصلی باشد.
2 – ثلاثی مزید به چه فعلی گفته می شود؟
الف) فعلی که بیشترین تعداد حروف اصلی را داشته باشد.
ب) فعلی که دارای سه حرف اصلی باشد.
ج) فعلی که صیغه ی اوّل ماضی آن ها بیش از سه حرف داشته باشد.
د) فعلی که صیغه ی اوّل ماضی آن ها بیش از سه حرف نداشته باشد.
3 – کدام فعل ، ثلاثی مزید است؟
الف) یَعْلَمونَ ب) اِعْلَمْ ج) ظَهَرْنا د) یُدافِعُ
4 - کدام فعل ، ثلاثی مزید است؟
الف) یَخْرُجونَ ب) اُخْرُجْ ج) عَلَّمَ د) یَجْلِسْنَ
5 – کدام فعل ، ثلاثی مجرّد است؟
الف) یُدافِعُ ب) اِذْهَبْ ج) دافَعَ د) یُخالِفونَ
6 - کدام فعل ، ثلاثی مجرّد است؟
الف) یَکْتُبونَ ب) یُخْرِجونَ ج) قَدَّمَ د) یُعَلِّمُ
7 – کدام فعل ، ثلاثی مزید نیست؟
الف) تُکَذِّبانِ ب) هاجَروا ج) یُحْسِنُ د) یَعْمَلُ
8 – کدام فعل ، ثلاثی مجرّد نیست؟
الف) أَمَرَ ب) یَسْجُدانِ ج) فَتَحْنا د) أَرْسَلْنا
9 – کدام فعل ، مزید است؟
الف) یَصْدُقونَ ب) ذَهَبَتْ ج) صادَقَ د) تَصْدُقونَ
10 – ماضی باب «إِفعال» ، کدام گزینه است؟
الف) أَفْعَلَ ب) فَعَلَ ج) یَفْعَلُ د) یُفْعِلُ
11 – در فعل ماضی باب «إِفعال» ، کدام حرف زاید است؟
الف) «أ» ب) «ف» ج) «ع» د) «ل»
12 – صیغه ی اوّل فعل ماضی از باب «إِفعال» چند حرف دارد؟
الف) سه حرف ب) چهار حرف ج) یک حرف د) پنج حرف
13 – ماضی باب تفعیل ، کدام گزینه است؟
الف) أَفْعَلَ ب) فَعَلَ ج) فَعَّلَ د) یُفْعِلُ
14 – مضارع باب «إِفعال» ، کدام گزینه است؟
الف) یَفْعَلُ ب) یُفْعِلُ ج) أَفْعَلَ د) أَفْعَلُ
15 – مضارع باب «تَفْعیل» ، کدام گزینه است؟
الف) یُفْعِلُ ب) یَفْعَلُ ج) أَفْعَلُ د) یُفَعِّلُ
16 – ماضی باب «مُفاعَلَة» ، کدام گزینه است؟
الف) فاعَلَ ب) فاعِلْ ج) یُفاعِلُ د) فَعَّلَ
17 - «جِهاد» مصدر کدام فعل است؟
الف) یُجاهِدونَ ب) جَهَدوا ج) یَجْهَدونَ د) جَهَدَ
18 – کدام گزینه ، فعل امر است؟
الف) أَکْرَمَ ب) کَرَّمَ ج) جاهَدوا د) أَکْرِمْ
19 – کدام گزینه ، فعل امر است؟
الف) جاهَدَ ب) جاهِدْ ج) عَلَّمَ د) تَذْهَبونَ
20 - همزه ی باب إِِفعال در فعل امر ، دارای چه علامتی است؟
الف) کسره ب) ضمّه ج) فتحه د) سکون
21 – برای ساختن کدام فعل ، حرف مضارع «ﺘ» حذف می شود و به جای آن یک همزه با حرکت کسره و یا ضمّه آورده می شود؟
الف) نهی ب) امر ج) مضارع د) ماضى
22 – مضارع فعل «قدم» از باب تفعیل ، کدام گزینه است؟
الف) تقدیم ب) تَقَدُّم ج) قَدَّمَ د) یُقَدِّمُ
23 – ماضی فعل «ثبت» از باب إِفعال ، کدام گزینه است؟
الف) أَثْبَتَ ب) إِثْبات ج) یُثْبِتُ د) ثَبَّتَ
24 – ماضی فعل «علم» از باب تفعیل ، کدام گزینه است؟
الف) تعلیم ب) عَلِمَ ج) عَلَّمَ د) عَلیم
25 – ماضی فعل «نصر» از باب مُفاعَلَة ، کدام گزینه است؟
الف) نَصَرَ ب) ناصَرَ ج) یُناصِرُ د) نَصَّرَ
26 – مصدر کدام باب ، گاهی بر وزن فِعال می آید؟
الف) إِفعال ب) مُفاعَلَة ج) تفعیل د) هیچکدام
27 – مضارع باب مُفاعَلَة ، کدام گزینه است؟
الف) یُفْعِلُ ب) یُفاعِلُ ج) یُفَعِّلُ د) فاعَلَ
28 – کدام جمله ، غلط است؟
الف) همه ی فعل ها – چه مجرّد و چه مزید – مصدر دارند.
ب) مصدر را به عنوان پایه و اساس برای فعل قرار می دهیم.
ج) مصادر فعل های مجرّد ، وزن های مشخصّی دارند.
د) «نَصْر» مصدر فعل (نَصَرَ- یَنْصُرُ) است.
29 – کدام گزینه درباره ی «أَحْسِنوا» صحیح است؟
الف) فعل ماضی باب إِفعال ب) فعل امر باب إِِفعال
ج) فعل ماضی جمع مذکّر غایب د) ثلاثی مجرّد از «حسن»
30 – کدام گزینه درباره ی «جاهِدی» صحیح است؟
الف) فعل امر باب مُفاعَلَة ب) فعل ماضی باب مُفاعَلَة
ج) فعل امر باب تَفاعُل د) فعل امر مفرد مؤنّث مخاطب باب مُفاعَلَة
31 - کدام گزینه درباره ی «تُنَزِّلونَ» صحیح است؟
الف) ثلاثی مجرّد ب) باب إِفْعال ج) باب تَفاعُل د) باب تَفْعیل
32 – کدام گزینه ، غالباً برای متعدّی کردن فعل به کار می رود؟
الف) إِفْعال– مُفاعَلَة ب) مُفاعَلَة – تَفْعیل
ج) تَفْعیل – فِعال د) إِفْعال– تَفْعیل
33 – وزن کدام یک از این مصدر ها ، سماعی است؟
الف) جُلوس ب) دِفاع ج) تقدیم د) مخالفةاَلدَّرْسُ الثّالِثُ
1 – ماضى باب «تَفَعُّل» کدام گزینه است؟
الف) تَفَعَلَ ب) تَفْعَلَ ج) تَفْعَلُ د) تَفَعَّلَ
2 – مضارع باب «تَفَعُّل» کدام گزینه است؟
الف) یَتَفَعَّلُ ب) یُفَعِّلُ ج) یُفاعِلُ د) یُفْعِلُ
3 – امر باب «تَفَعُّل» کدام گزینه است؟
الف) تَفاعَلْ ب) أَفْعِلْ ج) تَفَعَّلْ د) فَعِّلْ
4 – ماضی باب «تَفاعُل» ، کدام گزینه است؟
الف) تَفاعَلْ ب) تَفاعَلَ ج) تَفَعَّلَ د) فاعَلَ
5 – کدام گزینه درباره ی «تَضارَبَ» صحیح است؟
الف) فعل مضارع ب) فعل مضارع مفرد مؤنّث غایب
ج) فعل ماضی باب تَفاعُل د) فعل امر باب تفاعُل
6 – ماضی باب «اِفْتِعال» کدام گزینه است؟
الف) اِفْتَعَلَ ب) أَفْعَلَ ج) تَفَعَّلَ د) تَفاعَلَ
7 – مضارع باب «اِفْتِعال» کدام گزینه است؟
الف) یُفاعِلُ ب) یَتَفَعَّلُ ج) یَفْتَعِلُ د) تَفاعَلَ
8 – امر باب «اِفْتِعال» کدام گزینه است؟
الف) أَفْعِلْ ب) فَعَّلَ ج) اِفْتَعَلَ د) اِفْتَعِلْ
9 – کدام گزینه درباره ی «اِحْتَرَموا» صحیح است؟
الف) فعل امر ب) فعل ماضی
ج) ثلاثی مجرّد د) ثلاثی مزید باب إِفْعال
10 – کلمه ی «انتظار» بر چه وزنی است؟
الف) اِنْفِعال ب) اِفْتِعال ج) إِفْعال د) أَفْعال
11 – ماضی باب «اِنْفِعال» کدام گزینه است؟
الف) اِنْفِعالَ ب) اِنْفَعَلَ ج) اِفْتَعَلَ د) أَفْعَلَ
12 – مضارع باب «اِنْفِعال» کدام گزینه است؟
الف) یَتَفَعَّلُ ب) یَفْتَعِلُ ج) یُفْعِلُ د) یَنْفَعِلُ
13 – امر باب «اِنْفِعال» بر چه وزنی است؟
الف) أَفْعِلْ ب) اِنْفَعِلْ ج) اِنْفَعَلَ د) اِفْتَعِلْ
14 – ماضی باب «اِسْتِفْعال» کدام گزینه است؟
الف) اِسْتَفْعِلْ ب) اِفْتَعَلَ ج) اِسْتَفْعَلَ د) یَسْتَفْعِلُ
15 – مضارع باب «اِسْتِفْعال» کدام گزینه است؟
الف) یَسْتَفْعِلُ ب) یَتَفَعَّلُ ج) یَفْتَعِلُ د) یَتَفاعَلُ
16 – امر باب «اِسْتِفْعال» کدام گزینه است؟
الف) اِسْتَفْعَلَ ب) اِسْتَفْعِلْ ج) اِفْتَعِلْ د) اِنْفَعِلْ
17 – جمله ی «هُمْ ... .» با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) اِسْتَضْعَفوا ب) یَسْتَضْعِفُ ج) اِسْتَضْعَفا د) یَسْتَضْعِفْنَ
18 – کلمه ی «اِفْتَتَحَ» از کدام باب است؟
الف) اِفْتِعال ب) اِنْفِعال ج) اِسْتِفْعال د) تَفَعُّل
19 – کلمه ی «اِجْتَنِبوا» از کدام باب است؟
الف) اِسْتِفْعال ب) اِفْتِعال ج) إِفْعال د) تَفاعُل
20 – «نَکْتَسِبُ» از کدام باب است؟
الف) اِنْفِعال ب) اِسْتِفْعال ج) تَفَعُّل د) اِفْتِعال
21 - «تَبَسَّمَ» از کدام باب است؟
الف) تَفْعیل ب) تَفَعُّل ج) تَفاعُل د) اِسْتِفْعال
22 – «یَنْتَصِرونَ» از کدام باب است؟
الف) اِفْتِعال ب) اِنْفِعال ج) تَفَعُّل د) اِسْتِفْعال
23 – «اِنْصَرَفَ» از کدام باب است؟
الف) اِفْتِعال ب) اِنْفِعال ج) تَفَعُّل د) تَفاعُل
24 – «اِنْتَقَمْنا» از کدام باب است؟
الف) إِفْعال ب) اِنْفِعال ج) اِفْتِعال د) اِسْتِفْعال
25 – «تَتَنَزَّلُ» از کدام باب است؟
الف) اِفْتِعال ب) اِنْفِعال ج) تفَعُّل د) تَفْعیل
26 – جمله ی«... یا وَلَدی!» با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) اِنْتَخِبْ ب) اِنْتَخِبی ج) اِنْتَخِبْنَ د) اِنْتَخِبوا
27 - جمله ی «لِماذا ... هذَا التِّلْمیذُ بِبَیْعِ الصُّحُفِ؟» با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) یَشْتَغِلونَ ب) یَشْتَغِلُ ج) تَشْتَغِلُ د) اِشْتَغَلوا

28 - جمله ی «هُمْ ... .» با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) تَتَکاسَلونَ ب) تَکاسَلْتُمْ ج) یَتَکاسَلونَ د) یَتَکاسَلْنَ
29 – در آیه ی ﴿فَاسْتَغْفَروا لِذُنوبِهِمْ﴾ چه فعلی به کار رفته است؟
الف) امر ب) ماضى ج) مضارع د) ماضى مخاطب
30 – کدام گزینه درباره ی «یَتَکَبَّرونَ» صحیح است؟
الف) فعل مضارع باب تَفَعُّل ب) فعل مضارع باب اِفْتِعال
ج) فعل مضارع باب تفعیل د) فعل ماضى باب تَفْعیل
31 – در آیات ﴿یا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ﴾ ﴿قُمْ فَأَنْذِرْ﴾ ﴿وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ﴾ فعل هاى مشخّص شده کدام گزینه هستند؟
الف) امر از باب إفعال و تفعیل ب) ماضی از باب إفعال و تفعیل
ج) مضارع متکلّم وحده و فعل ماضی د) امر از باب إفعال و تفعّل
32 – در آیات ﴿ ... وَﭐسْتَغْفِرْهُ﴾ ﴿إِنَّهُ کانَ تَوّابًا﴾ فعل «اِسْتَغْفِرْ» کدام گزینه است؟
الف) فعل مضارع متکلّم وحده ب) فعل ماضى مفرد مذکّر غایب
ج) فعل امر مفرد مذکّر غایب د) فعل امر از باب اِسْتِفْعال
33 – در آیه ی ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ ...﴾ فعل «سَبِّحْ» چه فعلی است؟
الف) فعل ماضى باب تَفَعُّل ب) فعل ماضى
ج) فعل ماضى باب تَفْعیل د) فعل امر باب تَفْعیل
34 – کدام جمله غلط است؟
الف) فعل های باب تفعیل به صورت لازم ترجمه می شوند.
ب) فعل های باب استفعال غالباً متعدّی هستند.
ج) فعل های باب افتعال و تفعّل لازم و گاهی متعدّی هستند.
د) گاهی در ترجمه ی فعل های باب تفاعل و مفاعلة به آوردن یک «با» نیاز داریم.
35 – در جمله ی «سَمِعَ الْغَزالُ الصَّغیرُ کَلامَ الْأَسَدِ وَ الذِّئْبِ.» مفعول کدام گزینه است؟
الف) اَلْغَزالُ ب) کَلامَ ج) اَلْأَسَدِ د) اَلذِّئْبِ
36 – در جمله ی «نَحْنُ تَحَمَّلْنا صُعوبَةَ الْحَیاةِ بِشَهامَةٍ بَیْنَ هذِهِ الْوُحوشِ.» کدام گزینه جارّ و مجرور است؟
الف) تَحَمَّلْنا ب) صُعوبَةَ الْحَیاةِ ج) هذِهِ الْوُحوشِ د) بِشَهامَةٍ

37 – در عبارات «تَعَلَّمْ حَسْنَ الْاِسْتِماعِ کَما تَتَعَلَّمُ حُسْنَ الْحَدیثِ.» ترجمه ی «تَعَلَّمْ» و «تَتَعَلَّمُ» کدام گزینه است؟
الف) یاد بده – یاد بگیر ب) یاد بگیر – یاد بده
ج) یاد بگیر – یاد می گیری د) یاد می گیری – یاد می دهی

برای دریافت کامل این کتاب به صورت رایگان به این آدرس مراجعه کنید:

http://www.golha.net/alirezamizanian

  امتیاز: 0.00