منو
 صفحه های تصادفی
vitiligo
مهارت تحقیقی
امام حسین در قرآن - طور :21، مومنون :111
تفسیر کشف الاسرار
غربال اراتستن
نظریه گراف
سبک استریم لاینینگ در طراحی قطارهای درون شهری
بشارت به حکومت حضرت مهدی « ع » در قرآن - حضرت علی علیه السلام
صور فلکی
ارنب «صورت فلکی»
 کاربر Online
849 کاربر online
 : باشگاه دانش آموزی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline علیرضا-میزانیان 2 ستاره ها ارسال ها: 38   در :  سه شنبه 23 آبان 1385 [03:11 ]
  سؤالات چهار گزینه ای عربی دوم راهنمایی
 

معرفی کتاب گنجینه سؤالات چهار گزینه ای عربی دوم راهنمایی
این کتاب با طرح پرسش های چهار گزینه ای (تستی) به بررسی قواعد کتاب عربی دوم راهنمایی به این شرح می پردازد:
درس اول
مروری بر قواعد سال اول راهنمایی
درس دوم
فعل ماضی و علامت های آن - مفرد مذکر غایب - مفرد مؤنث غایب - ضمیر هو و هی
درس سوم
فعل ماضی و علامت های آن - مثنای مذکر غایب - مثنای مؤنث غایب - جمع مذکر غایب - جمع مؤنث غایب - ضمیر هما ، هم ، هنّ
درس چهارم
فعل ماضی و علامت های آن - مفرد مذکر مخاطب - مفرد مؤنث مخاطب - ضمیر أنتَ و أنتِ
درس پنجم
فعل ماضی و علامت های آن - مثنای مخاطب - جمع مذکر مخاطب - جمع مؤنث مخاطب - ضمیر أنتما ، أنتم ، أنتنّ
درس ششم
فعل ماضی و علامت های آن - متکلم وحده -متکلم مع الغیر - ضمیر أنا ، نحن
درس هفتم
فعل مضارع و علامت های آن - مفرد مذکر غایب - مفرد مؤنث غایب
درس هشتم
فعل مضارع و علامت های آن - مثنای مذکر غایب - مثنای مؤنث غایب - جمع مذکر غایب - جمع مؤنث غایب
درس نهم
فعل مضارع و علامت های آن - مفرد مذکر مخاطب - مفرد مؤنث مخاطب
درس دهم
فعل مضارع و علامت های آن - مثنای مخاطب - جمع مذکر مخاطب - جمع مؤنث مخاطب
درس یازدهم
فعل مضارع و علامت های آن - متکلم وحده - متکلم مع الغیر
درس دوازدهم
مروری بر صیغه های فعل ماضی و مضارع


برای دریافت این کتاب به صورت رایگان به این آدرس مراجعه کنید:

http://www.golha.net/alirezamizanian

  امتیاز: 0.00     
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline علیرضا-میزانیان 2 ستاره ها ارسال ها: 38   در :  سه شنبه 07 آذر 1385 [05:12 ]
  سوالت تستی درس 1 - 2 - 3
 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم
گنجینه ی
سؤالات
چهارگزینه ای
عربی دوم راهنمایى
http://www.golha.net/alirezamizanian


ISBN 964-7031-07-6

گنجینه ى سؤالات چهار گزینه اى عربى دوم راهنمایى
اَلدَّرْسُ الْأَوَّلُ
1 – جمله ى « أَشْعَلَ . . . حَوْلَ الشَّجَرَةِ. » با کدام گزینه کامل مى شود؟
الف) الْمَکْرَ ب) الْمَدینَةَ ج) النّارَ د) الصِّدْقَ
2 - جمله ى « فَـ . . . الْمَکْرُ وَ افْتَضَحَ الْمَکّارُ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) أَمَرَ ب) سَرَقَ ج) قالَ د) ظَهَرَ
3 – معنی « هاتانِ » کدام گزینه است؟
الف) آن ب) آن دو ج) این دو د) این
4 – کدام گزینه غلط است؟
الف) هذِهِ شَجَرَةٌ. ب) هذا مَکّارٌ.
ج) أُولئِکَ مُعَلِّمونَ. د) هؤُلاءِ صَدیقٌ.
5 - کدام گزینه صحیح است؟
الف) أُولئِکَ سارِقونَ. ب) هذِهِ شاهِدٌ.
ج) هاتَیْنِ شَجَرَةٌ. د) هؤُلاءِ رَجُلانِ.
6 – اسم اشاره ی مفرد مؤنّث برای دور کدام گزینه است؟
الف) هذِهِ ب) هذا ج) ذلِکَ د) تِلْکَ
7 - « أُولئِکَ » چه نوع اسم اشاره ای است؟
الف) جمع برای نزدیک ب) جمع برای دور « مؤنّث »
ج) جمع برای نزدیک « مذکّر و مؤنّث » د) جمع برای دور
8 – مفرد « هؤُلاءِ » کدام گزینه است؟
الف) تِلْکَ ب) ذلِکَ ج) هذِهِ د) أُولئِکَ
9 – مثنّای « هذِهِ » کدام گزینه است؟
الف) هؤُلاءِ ب) هذانِ ج) أُولئِکَ د) هاتَیْنِ
10 – اسم اشاره ی مفرد مذکّر برای نزدیک کدام گزینه است؟
الف) تِلْکَ ب) هذا ج) هذِهِ د) ذلِکَ
11 – برای اشاره ى نزدیک به جمع از کدام گزینه استفاده می شود؟
الف) هؤُلاءِ « مذکّر » ب) هؤُلاءِ « مؤنّث »
ج) هؤُلاءِ « مذکّر و مؤنّث » د) أُولئِکَ

12 – معنی « أُولئِکَ » کدام گزینه است؟
الف) آنان ب) اینان ج) آن د) این
13 – برای اشاره به اسم مثنّای مؤنّث از چه کلماتی استفاده می شود؟
الف) هذانِ – هذَیْنِ ب) هاتانِ – هذَیْنِ
ج) هاتانِ – هاتَیْنِ د) هذانِ – هاتَیْنِ
14 - برای اشاره به اسم مثنّای مذکّر از چه کلماتی استفاده می شود؟
الف) هذانِ – هاتانِ ب) هاتانِ – هاتَیْنِ
ج) هاتانِ – هاتَیْنِ د) هذانِ – هذَیْنِ
15 – کدام گزینه به معنی « پیدا کردند » است؟
الف) کَسَبا ب) وَجَدا ج) وَصَلا د) عَلِما
16 – معنی کلمه ی « أَقْسَمَ » کدام گزینه است؟
الف) تقسیم کرد ب) قسمت کرد
ج) سوگند یاد کرد د) سوگند یاد می کنم
17 – کدام گزینه به معنی « یافتند » است؟
الف) وَصَلا ب) وَجَدا ج) جاءَ د) أَخَذا
18 - کدام گزینه به معنی « ترسید » است؟
الف) سَرَقَ ب) طَلَبَ ج) خافَ د) أَمَرَ
19 - کدام گزینه به معنی « رسیدند » است؟
الف) وَجَدا ب) وَصَلا ج) کَسَبا د) عَلِمَ
20 - « بُیوت » چه نوع اسمی است؟
الف) مفرد مؤنّث ب) جمع مؤنّث سالم
ج) جمع مکسّر د) جمع مذکّر سالم
21 - « مساجد » چه نوع اسمی است؟
الف) جمع مذکّر سالم ب) مثنّى
ج) جمع مؤنّث سالم د) جمع مکسّر
22 – مفرد کلمه ی « صالحات » کدام گزینه است؟
الف) صالِح ب) صالِحَة ج) صالِحَتَیْنِ د) صالِحَتانِ
23 – مثنّای « مُفْلِحونَ » کدام گزینه است؟
الف) مُفْلِحینَ ب) مُفْلِحَتَیْنِ ج) مُفْلِحات د) مُفْلِحَیْنِ


24 – کدام کلمه جمع مذکّر سالم نیست؟
الف) مُسْلِمونَ ب) مُسْلِمینَ ج) مُسْلِمَیْنِ د) مُؤْمِنینَ
25 – کدام کلمه مثنّی نیست؟
الف) مُؤْمِنانِ ب) مُؤْمِنینَ ج) مُؤْمِنَیْنِ د) مُؤْمِنَتَیْنِ
26 – با توجّه به سؤال « أَیْنَ الْکِتابُ؟ » کدام پاسخ صحیح است؟
الف) اَلْکِتابُ مُفیدٌ. ب) اَلْکِتابُ صَدیقُ الْإِنْسانِ.
ج) اَلْکِتابُ فی الْمَحْفَظَةِ. د) نَعَمْ ، هذا کِتابٌ.
27 – با توجّه به سؤال « مَنْ هُوَ؟ » کدام پاسخ صحیح است؟
الف) هُوَ جِدارٌ. ب) هُوَ رَجُلٌ.
ج) هُوَ کِتابٌ. د) هُوَ بَیْتٌ.
28 – با تغییر دادن حروف و حرکات اسم مفرد ، چه چیزی ساخته می شود؟
الف) اسم مثنّی ب) جمع مذکّر سالم
ج) جمع مؤنّث سالم د) جمع مکسّر
29 – ترجمه ی دقیق « کانَ الرَّجُلانِ فی مَدینَةٍ. » کدام گزینه است؟
الف) دو مرد در شهری بودند. ب) مردان در شهری بودند.
ج) دو مرد در مدینه بودند. د) یک مرد در شهری بود.
30 – ترجمه ی دقیق « فَقَبِلَ صَدیقُهُ. » کدام گزینه است؟
الف) پس دوستانش قبول کردند. ب) دوستش پذیرفت.
ج) پس دوستش می پذیرد. د) پس دوستش قبول کرد.
31 – کدام کلمه برای استفهام (پرسش ) به کار می رود؟
الف) تَحْتَ ب) فَوْقَ ج) أَیْنَ د) عِنْدَ
32 – کدام کلمه برای استفهام به کار نمی رود؟
الف) هَلْ ب) ما ج) مَنْ د) مِنْ
33 – تنوین مخصوص چه کلماتی است؟
الف) فعل ب) حرف ج) اسم د) اسم و فعل
34 – کلمه ای که « ال » داشته باشد چه نوع کلمه ای است؟
الف) اسم ب) حرف ج) فعل د) اسم و فعل
35 – برای اشاره به اسم های مذکّر از چه کلماتی استفاده می شود؟
الف) هذا – هذِهِ ب) ذلِکَ – تِلْکَ
ج) هذا – ذلِکَ د) هذِهِ – تِلْکَ

36 - برای اشاره به اسم های مؤنّث از چه کلماتی استفاده می شود؟
الف) ذلِکَ – تِلْکَ ب) هذا – هذِهِ
ج) هذا – تِلْکَ د) هذِهِ – تِلْکَ
37 – کلمه ای که دارای زمان و مفهوم انجام کار یا داشتن حالت است ، چه نامیده می شود؟
الف) اسم ب) فعل ج) حرف د) ضمیر
38 – کلمه ای که برای معرّفی اشیا و اشخاص به کار می رود ، چه نام دارد؟
الف) فعل ب) اسم ج) حرف د) اسم و فعل
39 – علامت جمع مؤنّث سالم چیست؟
الف) « ات » ب) « انِ » ج) « ینَ » د) « ونَ »
40 – علامت جمع مذکّر سالم چیست؟
الف) « ونَ » - « انِ » ب) « ونَ » - « ینِ »
ج) « انِ » - « ینِ » د) « ونَ » - « ینَ »
41 – جمع « ذلِکَ » کدام گزینه است؟
الف) أُولئِکَ ب) هؤُلاءِ ج) هاتانِ د) هذانِ
42 – برای جمع بستن یک اسم مفرد از چه علامت هایی استفاده می شود؟
الف) « انِ » - « ونَ » ب) « انِ » - « ینِ »
ج) « ونَ » - « ینَ » - « ات » د) « انِ » - « ینِ » - « ات »
43 – برای مثنّی کردن یک اسم از چه علامتی استفاده می شود؟
الف) « انِ » - « ینِ » ب) « انَ » - « ینَ »
ج) « ونَ » - « ینَ » د) « انِ » - « ینَ »
44 – معنی « هؤُلاءِ » کدام گزینه است؟
الف) این ب) اینان ج) آن د) آنان
http://www.golha.net/alirezamizanianاَلدَّرْسُ الثّانی
1 – جمله ی « . . . کانَ جائِعًا. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هیَ ب) هُوَ ج) الطِّفْلَةُ د) الطّالِبَةُ
2 - جمله ی « فَخَرَجَ الْغُرابُ مِنَ . . . بِمُساعَدَةِ الْغَزالَةِ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) الْأَیّامِ ب) الْغَزالَةِ ج) الْبِرْکَةِ د) النَّجْدَةِ
3 – کدام کلمه به معنی « پرتاب کرد » است؟
الف) قَذَفَ ب) هَرَبَتْ ج) حَدَثَ د) جَعَلَتْ
4 - کدام کلمه به معنی « گلوله ی گِلی » است؟
الف) جائِع ب) اَلْحَطَب ج) سِجّیل د) اَلشِّتاء
5 - کدام کلمه به معنی « شتاب کرد » است؟
الف) جَعَلَتْ ب) عَجِلَتْ ج) حَدَثَ د) وَقَفَتْ
6 – کدام گزینه غلط است؟
الف) هَرَبَتِ الْغَزالَةُ. ب) هَلْ هیَ حَمامَةٌ؟
ج) لِماذا هُوَ وَقَعَتْ فی الْماءِ؟ د) جاءَ صَیّادٌ إِلَی الْغابَةِ.
7 – ترجمه ی دقیق جمله ی « ماذا حَدَثَ؟ » کدام گزینه است؟
الف) چه سخنی گفت؟ ب) چه اتّفاقی افتاده است؟
ج) چه سخنی می گوید؟ د) چه اتّفاقی می افتد؟
8 – معنی کلمه ی « اَلنَّجْدَة » کدام گزینه است؟
الف) کمک ب) پاداش ج) سنگ د) کمى
9 - معنی کلمه ی « بارِد » کدام گزینه است؟
الف) گرسنه ب) سرد ج) خسیس د) ساده لوح
10 – در کدام گزینه فعل ماضی مفرد مؤنّث غایب به کار رفته است؟
الف) خَرَجَ الْمُعَلِّمُ مِنَ الْمَدْرَسَةِ. ب) ذَهَبَتِ الْغَزالَةُ.
ج) هُوَ شَکَرَ الْغَزالَةَ. د) هُوَ کانَ فی الْغُرْفَةِ.
11 – معادل کلمه ی « برخاست » در جای خالی جمله ی « . . . الطّالِبَةُ. » کدام گزینه است؟
الف) جَلَسَتْ ب) جَلَسَ ج) نَهَضَتْ د) نَهَضَ
12 – جمله ی « هیَ . . . . » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) خَرَجَ ب) طَلَبَ ج) نَذْهَبُ د) حَمَلَتْ
13 – کدام گزینه با ضمیر « هُوَ » مناسبت دارد؟
الف) جَلَسَتْ ب) أَخَذَ ج) نَدْفِنُ د) وَجَدا
14 – جمله ی « . . . وَقَعَ فی الْبِرْکَةِ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هُمْ ب) هیَ ج) هُوَ د) أَنَا
15 - جمله ی « . . . وَقَعَتْ فی الْماءِ. » با کدام گزینه کامل می شود؟
الف) هُوَ ب) هیَ ج) هُما د) أَنْتِ
16 – معنی کدام فعل غلط است؟
الف) خافَ = ترسید ب) ما وَجَدا = نیافتند
ج) عَجِلَتْ = قرار داد د) قَرُبَتْ مِنْ = نزدیک شد
17 – کلمه ی « نظر » در جمله ی « فَوَقَعَ نَظَرُهُ عَلَی الْغَزالَةِ. » کدام گزینه است؟
الف) حرف ب) اسم ج) فعل د) اسم و فعل
18 – مؤنّث جمله ی « هُوَ قَرَأَ هذَا الْکِتابَ. » کدام گزینه است؟
الف) هُوَ قَرَأَتْ هذَا الْکِتابَ. ب) أَنْتِ قَرَأْتِ هذَا الْکِتابَ.
ج) هیَ قَرَأَتْ هذا الْکِتابَ. د) هیَ قَرَأَتْ هذِهِ الْکِتابَ.
19 - معادل کلمه ی « گذاشت » در جای خالی جمله ی « . . . الطّالِبَةُ الطَّعامَ فی یَدِ الطِّفْلِ. » کدام گزینه است؟
الف) عَجِلَتْ ب) جَعَلَ ج) وَقَعَتْ د) جَعَلَتْ
20 - معادل کلمه ی « باز کرد » در جای خالی جمله ی « . . . الطّالِبَةُ الْمَحْفَظَةَ.» کدام گزینه است؟
الف) فَتَحَ ب) فَتَحَتْ ج) فَتَحْتِ د) فَتَحا
21 – معنی ضمیر « هُوَ » کدام گزینه است؟
الف) آن ب) آن دو ج) او د) آن ها
22 – معنی ضمیر « هیَ » کدام گزینه است؟
الف) این ب) آن ج) او د) آن ها
23 – کدام گزینه جمله ی « . . . الْحَمامَةُ الْحَبَّةَ. » را کامل می کند؟
الف) حَمَلْتِ ب) حَمَلَتْ ج) حَمَلَ د) حَمَلَتا
24 - کدام گزینه ، جمله ی « هیَ وَقَفَتْ قَلیلًا تَحْتَ . . . . » را کامل می کند؟
الف) الشَّجَرَةِ ب) الْبِرْکَةِ ج) النَّجْدَةِ د) الْحَطَبِhttp://www.golha.net/alirezamizanian


اَلدَّرْسُ الثّالِثُ
1 – ترجمه ی دقیق جمله ی « أَکَلا مِنَ الْفَواکِهِ وَ الْأَطْعِمَةِ. » کدام گزینه است؟
الف) از میوه ها و غذا ها خورد. ب) از غذا ها و میوه ها بخورید.
ج) از غذا ها و میوه ها خوردند. د) از میوه ها و غذا ها خوردند.
2 - « تْ » علامت چه صیغه ای است؟
الف) مفرد مذکّر غایب ب) مفرد مؤنّث غایب
ج) جمع مؤنّث غایب د) جمع مذکّر غایب
3 – کدام گزینه جمله ی « هُنَّ . . . الطَّعامَ لِهذَا الْفَصْلِ. » را کامل می کند؟
الف) جَمَعوا ب) جَمَعَتْ ج) جَمَعْنَ د) جَمَعَ
4 - کدام گزینه جمله ی « کَیْفَ . . . الْأَسَدُ هذِهِ الْأَطْعِمَةَ؟ » را کامل می کند؟
الف) ذَهَبَ ب) ذَهَبَتْ ج) جَمَعَ د) جَمَعَتْ
5 - کدام گزینه جمله ی « اَلْحَمامَةُ وَ الْبومَةُ قَدْ . . . . » را کامل می کند؟
الف) رَجَعا ب) ذَهَبا ج) رَجَعوا د) ذَهَبَتا
6 - کدام گزینه جمله ی « هُمْ . . . . » را کامل می کند؟
الف) عَجِبَتْ ب) عَجِبوا ج) عَجِلَتْ د) عَجِلْنَ
7 - کدام گزینه جمله ی « اَلتَّلامیذُ وَ الْمُدَرِّسُ . . . إِلَی الْغابَةِ. » را کامل می کند؟
الف) ذَهَبَ ب) ذَهَبوا ج) ذَهَبْنَ د) ذَهَبا
8 - کدام گزینه جمله ی « اَلطّالِبانِ . . . مِنَ الْبَیْتِ. » را کامل می کند؟
الف) خَرَجَتا ب) خَرَجَتْ ج) خَرَجوا د) خَرَجا
9 - کدام گزینه جمله ی « اَلْمُعَلِّمَتانِ . . . الْمَدْرَسَةَ. » را کامل می کند؟
الف) دَخَلا ب) دَخَلَتْ ج) دَخَلَتا د) دَخَلْنَ
10 - کدام گزینه جمله ی « اَلرِّجالُ . . . حانوتَهُمْ. » را کامل می کند؟
الف) فَتَحَ ب) فَتَحا ج) فَتَحَتْ د) فَتَحوا
11 - کدام گزینه جمله ی « . . . وَصَلْنَ إِلَی الْمَدْرَسَةِ. » را کامل می کند؟
الف) اَلتِّلْمیذانِ ب) اَلتِّلْمیذاتُ ج) اَلتِّلْمیذَتانِ د) اَلتِّلْمیذَةُ
12 - کدام گزینه جمله ی « . . . خَرَجَتا مِنَ الْبَیْتِ. » را کامل می کند؟
الف) هیَ ب) هُما ج) هُنَّ د) هُمْ
13 - کدام گزینه جمله ی « . . . جَلَسوا فی الْغُرْفَةِ. » را کامل می کند؟
الف) هیَ ب) هُمْ ج) هُما د) هُوَ
14 - کدام گزینه جمله ی « . . . نَظَرَ إِلَی الصّورَةِ. » را کامل می کند؟
الف) هیَ ب) هُما ج) هُوَ د) هُنَّ
15 - کدام گزینه جمله ی « . . . دَخَلْنَ الصَّفَّ. » را کامل می کند؟
الف) هُما ب) هُمْ ج) هُوَ د) هُنَّ
16 - کدام گزینه جمله ی « . . . کَتَبا الدَّرْسَ. » را کامل می کند؟
الف) هیَ ب) هُما ج) هُنَّ د) هُوَ
17 - کدام گزینه جمله ی « . . . سَأَلَتْ سُؤالًا. » را کامل می کند؟
الف) هُما ب) هُمْ ج) هُوَ د) هیَ
18 - کدام گزینه جمله ی « سَعیدٌ وَ عَلیٌّ . . . بابَ الْمَدْرَسَةِ مُغْلَقًا. » را کامل می کند؟
الف) خَرَجا ب) وَجَدا ج) کَتَبا د) وَقَعا
19 - کدام گزینه جمله ی « فائِزَةُ وَ سَعیدَةُ . . . إِلَی الْمَدْرَسَةِ. » را کامل می کند؟
الف) ذَهَبَتْ ب) ذَهَبَتا ج) ذَهَبْنَ د) ذَهَبا
20 - کدام گزینه جمله ی « اَلْبِنْتانِ . . . فی الْغُرْفَةِ. » را کامل می کند؟
الف) جَلَسوا ب) جَلَسَتْ ج) جَلَسَتا د) جَلَسْنَ
21 - کدام گزینه جمله ی « اَلْأَطْفالُ . . . مَحْفَظَتَهُمْ.» را کامل می کند؟
الف) أَخَذَ ب) أَخَذوا ج) أَخَذَتْ د) أَخَذَتا
22 - کدام گزینه جمله ی « اَلطّالِبانِ . . . إِلَی الْمَدْرَسَةِ. » را کامل می کند؟
الف) وَصَلَ ب) وَصَلوا ج) وَصَلا د) وَصَلْنَ
23 - کدام گزینه جمله ی « اَلطّالِباتُ . . . الدَّرْسَ. » را کامل می کند؟
الف) سَمِعَتْ ب) سَمِعْنَ ج) سَمِعوا د) سَمِعَ
24 - کدام گزینه جمله ی « . . . الذِّئْبُ کَثیرًا مِنْ هذِهِ الضّیافَةِ. » را کامل می کند؟
الف) عَجِبوا ب) عَجِبا ج) عَجِبَ د) عَجِبْنَ
25 – کدام گزینه برای فعل « نَظَروا » مناسب است؟
الف) چند مرد ب) چند زن ج) دو دختر د) دو پسر
26 - کدام گزینه برای فعل « أَخَذا » مناسب است؟
الف) دو دختر ب) دو پسر ج) چند مرد د) چند زن
27 - کدام گزینه برای فعل « سَمِعَتا » مناسب است؟
الف) چند مرد ب) چند زن ج) دو پسر د) دو دختر
28 - کدام گزینه جمله ی « فی بَیْتِ النَّمْلَةِ أَیْضًا . . . کَثیرٌ. » را کامل می کند؟
الف) جائِعٌ ب) حَطَبٌ ج) قَویٌّ د) طَعامٌ
29 - کدام گزینه برای فعل « فَهِمْنَ » مناسب است؟
الف) دو دختر ب) چند مرد ج) دو پسر د) چند زن

30 – کدام گزینه جمله ی « . . . أَکَلا مِنَ الْأَطْعِمَةِ. » را کامل می کند؟
الف) هُوَ ب) هُمْ ج) هیَ د) هُما
31 - کدام گزینه جمله ی « . . . خَرَجَتا مِنَ الْبَیْتِ. » را کامل می کند؟
الف) هیَ ب) هُوَ ج) هُمْ د) هُما
32 - « هُمْ » ضمیر چه صیغه ای است؟
الف) مثنّای مذکّر غایب ب) جمع مؤنّث غایب
ج) جمع مذکّر غایب د) مفرد مؤنّث غایب
33 – کدام گزینه غلط است؟
الف) هُنَّ جَلَسوا فی الْغُرْفَةِ. ب) هیَ سَأَلَتْ سُؤالًا.
ج) هُما خَرَجَتا مِنَ الْمَدْرَسَةِ. د) هُما کَتَبا دَرْسَهُما.
34 - « هُنَّ » ضمیر چه صیغه ای است؟
الف) جمع مذکّر غایب ب) جمع مؤنّث غایب
ج) مفرد مؤنّث غایب د) مثنّای مؤنّث غایب
35 - کدام گزینه جمله ی « اَلسَّیِّداتُ . . . الرِّسالَةَ الْمَفْقودَةَ. » را کامل می کند؟
الف) ما وَجَدَتْ ب) ما وَجَدوا ج) ما وَجَدْنَ د) ما وَجَدْتِ
36 – کدام گزینه غلط است؟
الف) هُما جَلَسا. ب) هُما جَلَسَتا.
ج) هُمْ جَلَسْنَ. د) هیَ خَرَجَتْ.
37 – مفرد « ذَهَبوا » کدام گزینه است؟
الف) ذَهَبا ب) ذَهَبْنَ ج) ذَهَبَتْ د) ذَهَبَ
38 – جمع « ذَهَبَتْ » کدام گزینه است؟
الف) ذَهَبَتا ب) ذَهَبا ج) ذَهَبوا د) ذَهَبْنَ
39 - کدام گزینه جمله ی « اَلْحِمارُ وَ الثَّعْلَبُ . . . قُرْبَ الْأَسَدِ. » را کامل می کند؟
الف) جَلَسَ ب) جَلَسوا ج) جَلَسا د) جَلَسَتا
40 – جمع « هُوَ » کدام گزینه است؟
الف) هُما ب) هُنَّ ج) أُولئِکَ د) هُمْ
41 – جمع « هیَ » کدام گزینه است؟
الف) هُمْ ب) هُنَّ ج) أُولئِکَ د) هُما
42 – مفرد « هُمْ » کدام گزینه است؟
الف) هذا ب) هیَ ج) هُوَ د) ذلِکَ

43 – مفرد « هُما » کدام گزینه است؟
الف) هُوَ ب) هیَ ج) هُوَ – هیَ د) هذِهِ – هذا
44 – کدام یک هم معنی هستند؟
الف) هُوَ = هُما ب) هُوَ = هُمْ ج) هُمْ = هُنَّ د) هُما = هیَ
45 – معنی ضمیر « هُمْ » کدام گزینه است؟
الف) این ها ب) آن ها ج) او د) این
46 - معنی ضمیر « هُما » کدام گزینه است؟
الف) آن ها ب) آن ج) این ها د) آن ها (دو نفر)
47 – ضمیر « هُما » در جمله ی « هُما ذَهَبَتا إلَی الْمَدْرَسَةِ. » برای چه صیغه ای به کار رفته است؟
الف) مفرد مؤنّث غایب ب) مثنّای مذکّر غایب
ج) مثنّای مؤنّث غایب د) جمع مذکّر غایب
48 - « ا » علامت چه صیغه ای از فعل ماضی است؟
الف) مفرد مؤنّث غایب ب) مثنّای مؤنّث غایب
ج) مثنّای مذکّر غایب د) جمع مذکّر غایب
49 - « نَ » علامت چه صیغه ای از فعل ماضی است؟
الف) جمع مذکّر غایب ب) مثنّای مذکّر غایب
ج) جمع مؤنّث غایب د) مثنّای مؤنّث غایب
50 - کدام گزینه جمله ی « عَلیٌّ وَ أَمیرٌ وَ مُحَمَّدٌ . . . إِلَی الْمَدْرَسَةِ. » را کامل می کند؟
الف) ذَهَبَ ب) ذَهَبَتْ ج) ذَهَبا د) ذَهَبوا
51 – کدام کلمه به معنی « جغد » است؟
الف) اَلثَّعْلَب ب) اَلْبومَة ج) اَلذِّئْب د) اَلنَّجْدَة
52 - « وا » علامت چه صیغه ای از فعل ماضی است؟
الف) مفرد مذکّر غایب ب) جمع مذکّر غایب
ج) جمع مؤنّث غایب د) مثنّای مذکّر غایب
53 - « تا » علامت چه صیغه ای از فعل ماضی است؟
الف) مثنّای مذکّر غایب ب) مفرد مذکّر غایب
ج) مثنّای مؤنّث غایب د) جمع مؤنّث غایب


برای دریافت کامل کتاب به این آدرس مراجعه کنید:

http://www.golha.net/alirezamizanian

  امتیاز: 0.00