منو
 کاربر Online
752 کاربر online
 : عمومی
برای پاسخ دادن به این ارسال باید از صفحه قبلی اقدام کنید.   کاربر offline فلاحیان 3 ستاره ها ارسال ها: 93   در :  یکشنبه 20 فروردین 1385 [21:18 ]
  به بهانه روز جهانی سلامت
 

روز جهانی سلامت


روز جهانى سلامت هر سال در ۷ آوریل تحت سرپرستى سازمان جهانى بهداشت (WHO) گرامى داشته مى شود.
شعار روز جهانى سلامت سال ،۲۰۰۶ کار کردن با هم براى بهداشت است و این اولویت ها براى عمل را مطرح مى کند:
۱- تعلیم و تربیت کارکنان بهداشتى
۲- حمایت و یارى رسانى به کارکنان بهداشتى
۳- تقویت کارآمدى نیروى کارى بهداشتى
۴- حل کردن نابرابرى و عدم تعادل ها.

• پیام دکتر تیم اوانس معاون دبیرکل سازمان جهانى بهداشت

کارکنان بهداشتى- افرادى که مراقبت بهداشتى براى آنهایى که به آن نیاز دارند فراهم مى کنند- قلب نظام هاى بهداشتى هستند. اما در سراسر جهان نیروى کارى بخش بهداشت در بحران قرار دارند. بحرانى که هیچ کشورى کاملاً از آن مصون نیست. نتایج آشکار است: درمانگاه هاى بدون کارکنان بهداشتى و بیمارستان هایى که نمى توانند کارکنان اصلى را جذب یا حفظ کنند. در سطح جهان در نتیجه دهه ها کمبود سرمایه گذارى در آموزش، تعلیم، حقوق و مزایا، محیط کارى و مدیریت کمبود مزمن کارکنان بهداشتى وجود دارد. این امر به فقدان شدید مهارت هاى کلیدى، افزایش میزان تعویض حرفه و بازنشستگى زودرس و نیز مهاجرت ملى و بین المللى انجامیده است.در آفریقاى زیر صحرا جایى که همه موضوعات فوق با پاندمى HIV/AIDS ترکیب مى شود و ۶۸۲ میلیون نفر در آن ساکنند تنها حدود ۷۵۰ هزار نفر به عنوان کارکنان بهداشتى وجود دارند. در مقام مقایسه این نسبت در کشورهاى OECD ۱۰ تا ۱۵ برابر بالاتر است، اما در این کشورها هم افزایش تعداد سالمندان فشار فزاینده اى را بر نیروى کارى بیش از حد مورد استفاده وارد مى آورد.
راه حل هاى این بحران باید در سطوح محلى، ملى و بین المللى طراحى شوند و باید دولت ها، سازمان ملل متحد، شاغلان حرفه پزشکى، سازمان هاى غیردولتى و رهبران اجتماعى را دخیل کنند.هیچ راه حل منفردى براى چنین مسئله پیچیده اى وجود ندارد، اما شیوه هایى در پیش رو وجود دارند و باید از هم اکنون اعمال شوند. براى مثال برخى از کشورهاى توسعه یافته سیاست هایى اتخاذ کرده اند تا جذب فعال کارکنان بهداشتى از کشورهاى دچار کمبود نیروى انسانى در حوزه بهداشت را متوقف کنند. برخى کشورهاى در حال توسعه در جداول حقوق پرداختى به کارکنان بهداشتى تجدید نظر کرده و مشوق هاى دائمى براى حفظ نیروهاى کارى شان و به کار گرفتن آنها در مناطق روستایى عرضه کرده اند. شیوه هاى تعلیم و تربیت براساس نیازهاى خاص کشورها تطبیق یافته اند. کارکنان بهداشتى محلى به جوامع شان براى پیشگیرى و درمان بیمارى اصلى یارى مى رسانند. اکنون باید تلاش به عمل آید تا نتایج این اقدامات از سال هاى آینده خودشان را نشان دهند.

  امتیاز: 0.00