zباراین مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد ریاضی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب ریاضی مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


( بار):

حال اگر قرینه را نسبت به محور حقیقی بدست آوریم و این نقطه را با نمایش دهیم، واضح است که داریم:

به، مزدوج نیز گفته می‌شود.
img/daneshnameh_up/d/dc/mathm0033a.JPG

حال نمایش را در صفحه مختلط ببینید:

img/daneshnameh_up/6/6e/mathm0033b.JPG

همان‌طور که مشاهده می‌شود نمایش در صفحه مختلط، مانند نمایش در صفحه است (که بردارهای مکانی هستند).
همچنین به تناظر نمایش حاصل‌ضرب عدد مختلط z در عدد حقیقی و بردار مکانی ضرب در عدد حقیقی توجه کنید:
img/daneshnameh_up/2/27/mathm0033c.JPG

در قسمتهای بعدی با تناظر یک به یک بین برخی اعمال، در اعداد مختلط و بردار مکانی آنها بیشتر آشنا خواهید شد.
به تعریف مزدوج z باز می‌گردیم، با توجه به آ‌نچه گفتیم، به راحتی می‌توانید ثابت کنید:
(1) ---
(2)---
(3) --- مختلط محض است
(4)---
(5) ---

(6) ---

توجه کنید که برای داریم: ، پس:

و از لحاظ هندسی، جذر این مقدار، برابر خواهد بود با فاصله نقطه z از مبدأ مختصات.
img/daneshnameh_up/b/b9/mathm0033d.JPG


پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/mathematics/content/pdf/0053.pdf
تعداد بازدید ها: 8035