یکی می شود یکی نمی شود


مواد و وسایل لازم

  • چهار بطری خالی نوشابه
  • مقداری رنگ خوراکی
  • کاغذ روغنی

روش آزمایش:

مرحله اول:
یک بطری راازآب گرم پر کنید. با چند قطره رنگ خوراکی رنگ آن را تا حد امکان تیره کنید.
با کمک قطعات یخ مقداری آب بسیار سرد فراهم کنید و آن را درون بطری دوم بریزید.
کاغذ روغی را روی دهانه بطری محتوی آب سرد قرار دهید.
در حالی که کاغذ روغنی را بر دهانه بطری آب سرد محکم نگه داشته اید آن را برگردانید (مواظب باشید آب از اطراف کاغذ نشت نکند.)و دهانه آن را بر دهانه بطری آب گرم قرار دهید.
وقتی مطمئن شدید که دهانه دو بطری بر یکدیگر کاملا منطبق شده اند کاغذ روغنی را بکشید.

مشاهده می شود که آب گرم رنگی وارد شیشه آب سرد می شود رنگ محلول در دو شیشه یکسان می گردد.

مرحله دوم:
مطابق مرحله اول دو بطری محتوی آب گرم رنگی و آب بسیار سرد آماده کنید.
این بار کاغذ روغنی را بر دهانه بطری آب گرم قرار دهید.
بطری آب گرم را وارونه کرده دهانه آن را بر دهانه بطری آب سرد قرار دهید. دقت کنید هنگام برگرداندن بطری آب گرم آب از اطراف کاغذ روغنی نشت نکند.
کاغذ روغنی را از بین دو دهانه بیرون بکشید.

مشاهده می شود که این بار هیچ اتفاقی نمی افتد. فقط ممکن است مقدار کمی آب رنگی که در اثر حرکت بطری به طرف پایین حرکت کرده است دوباره به بالا حرکت کند.

نتایج آزمایش

در مرحله اول آزمایش آب درون بطری با یکدیگر مخلوط می شوند ولی در مرحله دوم مخلوط نمی شوند زیرا آب گرم سبکتر از آب سرد است بالا می رود و آب سرد پایین می آید. این عمل در مرحله اول آزمایش روی می دهد. در نتیجه محتویات بطری مخلوط می شوند. اما در مرحله دوم چون آب گرم رنگی در بالا قرار دارد و آب سرد در پایین چنین عملی روی نمی دهد.


تعداد بازدید ها: 10730