یاران امام حسن علیه السلام


شاگردان امام حسن علیه السلام و راویان احادیث او را به سه گروه می‌توان تقسیم نمود:
اول گروهی که از اصحاب رسول خدا صلی علیه واله وسلم و امیر مومنان علی علیه السلام بودند؛ همانند جابربن عبدالله انصاری .
دوم گروهی که در زمان رسول خدا نبودند اما از اصحاب و شیعیان علی علیه السلام محسوب می‌شدند؛ همانند حجر بن عدی ، حبیب بن مظاهر و رشید هجری.
سوم گروهی که از اصحاب خاص خود امام حسن علیه السلام به حساب می آمدند و عمدتا جوان بودند؛ به‌خصوص کسانی که پس از صلح امام با معاویه همراه او به مدینه رفتند. نام برخی از آنها از این قرار است:
1) احنف بن قیس
2) جعید همدانی
3) اصبغ بن نباته
4) حبه بن جوین عوفی
5) جابر بن عبدالله انصاری
6) حبیب بن مظاهر اسدی
7) حجر بن عدی
8) رشید هجری
9) رفاعه بن شداد
10) سلیمان بن صرد خزاعی
11) عمرو بن حمق خزاعی
12) قیس بن عباد
13) کمیل بن زیاد نخعی
14) حارث اعور بن بنان منقری
15) عامر بن واثله بن اسقع
16) سلیم بن قیس هلالی
17) عبایعه بن عمرو بن ربعی
18) ابوالاسود دئلی
19) ابواسحاق بن کلیب سبیعی
20) ابو جوزی
21) ابوصادق کسان بن کلیب
22) عبدالله بن عباس
22) عبدالله بن جعفر بن طیار
23) مسلم بن عقیل
24) جناده بن امیه
25) جارود بن منذر
26) سوید بن غفله
27) اشعث بن سواد
28) جابر بن خلد


تعداد بازدید ها: 35502