گرافهای اشتراکی
این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد کامپیوتر رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در وب‌سایت المپیاد رشدموجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس فهرست مطالب کامپیوتر مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک اینجا‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.


گراف اشتراکی

در اینجا می خواهیم گرافها را به وسیله ی مجموعه ها نمایش دهیم.
فرض کنیم مجموعه ی و همچنین مجموعه ی عضوی از زیر مجموعه های را در اختیار داریم. یعنی هر عضو ، زیر مجموعه ای از می باشد. به ازای هر عضو یک راس رسم می کنیم و در صورتی که دو عضو اشتراک ناتهی داشته باشند بین رئوس متناظر با آنها یالی رسم می کنیم. شکل حاصل را گراف اشتراکی مجموعه ی نامیده و با نمایش می دهیم.

مثال

img/daneshnameh_up/1/1d/mco0080a.jpg

به عنوان مساله اثبات کنید که هر گراف می تواند گراف اشتراکی یک مجموعه ی خاص باشد.

پیوند های خارجی

http://Olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0074.pdf

همچنین ببینید
تعداد بازدید ها: 8829