پیش گفتار برداشت


img/daneshnameh_up/6/62/angur1.jpg
پیش گفتارپس از اتمام دوره رشد و نمو گیاه، هنگام برداشت محصول فرا می رسد البته گیاهان را همیشه پس از پایان دوره رشد و رسیدگی کامل برداشت نمی کنند و زمان برداشت موقعی خواهد بود که گیاه حداکثر ارزش کیفی و کمی را حاصل نموده و یا به عبارت دیگر مرحله رسیدن فیزیولوژیک فرا رسیده باشد. چنانچه برداشت محصول دیرتر انجام شود و دقت کافی در طی عملیات برداشت صورت نگیرد معمولاً عملکرد محصول کاهش می یابد. پس از چیدن (برداشت) محصول نیز به علت ادامه برخی فعالیتهای حیاتی در اندام های برداشت شده مثل تنفس یا تبخیر آب چنانچه محصول در شرایط نامناسبی نگهداری یا انبار شود مقداری از مواد ذخیره (مواد آلی) خود را از دست خواهد داد وحتی ممکن است مورد حمله آفات انباری و برخی بیماریهای قارچی قرار گرفته کمیت و کیفیت محصول دچار نقصان شود. بطور کلی هدف از زراعت و تولید گیاهان زراعی مختلف دستیابی به محصولاتی است که به منظورهای زیر کشت می شوند. الف) تولید دانه به منظور تغذیه انسان و دام مانند گندم ، جو، ذرت و غیره. ب) تولید و شاخ و برگ سبز برای تغذیه دام مانند یونجه، شبدر، اسپرس. ج) بدست آوردن ریشه، غده، برگ و گل گیاه به منظور تغذیه مانند چغندر قند هویج ، کاهو و گل کلم. د) تولید غده سیب زمینی برای تهیه نشاسته و ساقه نیشکر برای تولید شکر. هـ) تولیدگیاهان روغنی و لیفی برای تهیه مواد خام صنایع تبدیلی در کشاورزی ، در هر صورت عملیات برداشت از چیدن محصول تا نگهداری و انبار و ذخیره کردن محصولات را در بر می گیرد.
تعداد بازدید ها: 9805