پلمبوژاروسیت


img/daneshnameh_up/3/3d/Plumbojarosite.jpg
پلمبوژاروسیت - اگرگات قهوه ای یا زرد
پلمبوژاروسیت (Plumbojarosite)
Pb Fe6 3+ (OH)6 (SO4)2 2
سیستم تبلور
ناقص
کدر - شیشه ای
شکستگی
نیمه شفاف - غیر شفاف
ناشناخته
نوع سختی
ندارد
بلور- لایه ای(قشری) - توده ای
اشکال ظاهری
کمیاب ; امریکا ، ترکیه ، یونان و چک و اسلواکی
HCl محلول در
PbO=19.72% Fe2O3=42.44% SO3=28.29% H2O=9.55%
ترکیب شیمیایی
زرد - قهوه ای تا قهوه ای تیره
رنگ کانی
روشن تر از رنگ کانی
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
ورقه ای - پهن و کوتاه
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.به دلیل ترکیب شیمیایی نزدیک به ژاروزیت و محتوای سرب است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
--3.6-


منبع
تعداد بازدید ها: 7233