پریخان خانم، که بود و نقش او در این دوره تا چه حد بود ؟
1- طرفداری رهبران قزلباش از حیدر میرزا موجب به قدرت رسیدن وی شد .
2- حمایت بعضی از سران قزلباش و پریخان خانم از اسماعیل دوم باعث کشته شدن حیدر میرزا و به قدرت رسیدن اسماعیل دوم شد .

- پریخان خانم ، خواهر شاه اسماعیل دوم بود .
1- نیروی مهم روی کار آمدن شاه اسماعیل بود.
2- پس از به قدرت رسیدن اسماعیل دوم چون او دست پریخان خانم را از امر حکومت کرد پریخان خانم باتوطئه ای شاه اسماعیل دوم را به قتل رساند .

- دلیل قتل شاه اسماعیل دوم :
1- کوتاه بودن دست پریخان خانم از امر حکومت .
2- نارضایتی سران قزلباش از حکومت وی .
3- بی رحمی ها و خونریزیهای شاه اسماعیل دوم در زمان حکومتش موجب نارضایتی مردم از وی شده بود .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 8143