ویژگیهای انسان اجتماعی


ویژگیهای انسان اجتماعی


زندگی اجتماعی انسان ویژگیهایی دارد که آن را به کلی ازرندگی جمعی حیوانات متمایز و مشخص می کند:

1- زندگی اجتماعی حیوانات، حالت و شکل کم وبیش پایدار و ثابتی را نشان می دهد و
تغییرات اَن ـدر صورت وجودـ اندک و نامحسوس است،به عبارت دیگر زندگی اجتماعی حیوانات خالی از ابتکار و خلاقیت است ونسلی بعد از نسل دیگر ،به همان صورت ثابت و پایدار که نزد پدران ملاحظه شده است تکرار می شود0

2- زندگی اجتماعی حیوان ،تابع محیط خارج و خصوصیات اَن است وجامعه حیوانات کمتر می تواند بر حسب نیازهادر محیط خود تغییری ایجادکند0انسان در عین حال که از محیط خود متاثر می شود،در همه حال سعی میکند بر اساس نیازهای خود در محیط تغییر و دگرگونی ایجاد کند0

3-ازوجوه تمایز حیات انسان ، قدرت جمع کردن و تراکم اطلاعات در طول تاریخ است، به این معنی که جامعه بشری در هر زمان ومکانی سعی میکند اَنچه از نسلهای گذشته به ارث برده است حفظ و نگهداری کند وحتی در طول حیات نسل زنده اَن را کاملتر ساخته، تجربیات تازه خود را براَن بیفزایدواَن را به نسلهای بعد بسپارد0


تعداد بازدید ها: 21874