میرابیلیت،نمک گلوبر


img/daneshnameh_up/1/10/Mirabilite_Glauber.jpg
میرابیلیت - توده بلورین میرابیلیت
میرابیلیت،نمک گلوبر (Mirabilite_Glauber)
Na2SO4.10H2O
سیستم تبلور
/کامل - مطابق باسطح /0001
شیشه ای - چرب
صدفی
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
بلورین - قشری - دانه ای - پرده ای
اشکال ظاهری
محلی ; اطریش ، مصر و روسیه
.شعله را زرد می کند در اسیدها حل می شود
Na2O=19.3% SO3=24.8% H2O=55.9%
ترکیب شیمیایی
بیرنگ - سفید متمایل به زرد متمایل به سبز
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
دریاچه های نمک داروژیزمان های نمک دریائی
منشا تشکیل
منشورهای کوتاه
شکل بلورها
در ساخت سود(Na) - شیشه گری - نقاشی
محل پیدایش
.کمی محلول در آب و دارای مزه تلخ و شور است
به وسیله الکل تمیز و شسته می شود در هوای آزاد آب خود را از دست می دهد
و پودر سفید می شود از کانیهای مشابه آن ناترون است که بوسیله مزه اش از آن مشخص می شود
. و مثل ناترون در اسید کلریدریک Co2 متصاعد نمی کند
سایر مشخصات
.از کلمه sal mirabile glauberi نمک گلوبر گرفته شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-1.51.49-


منبعتعداد بازدید ها: 12477