محمد تقی خان شیرازی


1- ابتدا مستوفی دیوان عصر سلطه افغانان بود .
2- پس از پیروزی نادر جذب وی شد و از نزدیکان و صاحب منصبان عصر وی شد .
3- اقدامات تند و ستمکارانه و ناعادلانه نادر در اواخر حکومت سبب نارضایتی بسیاری از طرفدارانش شد که از جمله محمد تقی خان شیرازی بود
4- شورش محمد تقی خان شیرازی توسط نادر سرکوب شد و پس از سرکوبی وی بار دیگر مورد توجه نادر قرار گرفت و منصب مستوفی گری ممالک مفتوحه سند را عهده دار شد .منبع:CDایرانیا

شاخصه های مهم سلسله افشاریه
مراحل مختلف حکومت افشاریان
ویژگیهای مهم حکومت افشاریه :
1- نظام اداری و حکومتی ایران در دوره افشاریه
2- نظام اجتماعی ایران در دوره حکومت افشاریه
3- نظام اقتصادی ایران در عهد افشاریه
4- مناسبات خارجی ایران در دوره افشاریه

1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 8998