غول سرد


در حالی که دمای هسته ستارگان رشته اصلی نظیر خورشید تقریباً15 میلیون درجه سانتیگراد (27 میلیون فارنهایت) است، دمای هسته غول قرمز حداکثر به حدود 100 میلیون درجه سانتیگراد (180 میلیون فارنهایت) می رسد، ولی دمای سطح غول قرمز از ستاره های رشته اصلی کمتر است، زیرا سطح غول فاصله زیادی تا هسته اش دارد. وقتی که خورشید ظرف 5 میلیارد سال غول قرمز بشود، قطرش از 4/1 میلیون کیلومتر (870 هزار مایل) به حداقل 200 میلیون کیلومتر (125 میلیون مایل) افزایش خواهد یافت.


تعداد بازدید ها: 9432