عوجود مناسب و مقامات ناری چون وکیل نفس نفیس همایون از چه زمانی در دستگاه صفویه رایج بود ؟

یکی از اقدامات مهم شاه اسماعیل در ایام حکومت خود ایجاد تشکیلات اداری بود ، اگر چه تشکیلات اداری که شاه اسماعیل پایه ریزی از وسعت چندانی برخوردار نبود ، اما پایه و اساس دیوانسالاران گردید که در زمان شاه طهماسب و عباس اول به اوج خود رسید .
1 . وجود منصب وکیل نفس نفیس همایون برای اولین در زمان شاه اسماعیل ایجاد شد .
2 . صاحب این مقام (وکیل نفس نفیس همایون ) به عنوان نایب شاه عمل می کرد و نماینده او هم در امور معنوی ( مرشد کامل طریقت صفوی ) و هم در امور دنیوی ( پادشاه ) بود
3 . ایجاد مقام وکیل نفس نفیس همایون از سوی شاه اسماعیل ، نشان دهندهُ کوشش شاه برای پر کردن شکاف میان عناصر ترک و تاجیک بود .
4 . نخستین کسی که به این مقام رسید یکی از صاحب منصبان قزبالش به نام حسین بیگ الله شاملو بود .
5 . شاه اسماعیل پس از شش سال تصدی مقام وکالت را به یک ایرانی به نام امیر نجم داد .
6 . نفوذ وکیل نفس نفیس همایون ، همانند نفوذ شخص شاه پس از چالدران کاهش یافت .
7 . پس از شکست چالدران صرفا" عبارت وکیل و یا وکیل السلطنه به کار برده می شد .
8 . عبارت وکیل السلطنه یا وکیل نشان دهندهُ وفاداری بیشتر وکیل به دولت است نه شاه .
9 . در زمان شاه طهماسب مقام وکیل که بالاترین منصب تشکیلاتی زمان شاه اسماعیل بود ، در مرتبهُ پائین تری قرار گرفت .
10 . کاهش نفوذ منصب وکیل در زمان شاه عباس اول به حدی رسید که صاحب مقام وکیل از هیچ قدرت سیاسی برخوردار نبود و منصب وکیل به بوتهُ فراموشی کامل سپرده شد .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 3408