صورت فلکی ممسک العنان


این صورت فلکی با پنج ضلعی مشخص ستارگانش متمایز می شوند.
در واقع فقط چهار تا از این ستارگان به ممسک العنان تعلق دارند ستاره پنجم بتا- ثور از صورت فلکی ثور،گاو، است عیوق (بزبان) پر نورترین ستاره این پنج ضلعی از حیث روشنی ظاهری در جمع همه ستارگان مرتبه پنجم را دارد. دارنده عنان (ارابه ران) را معمولاٌ چون مردی تصویر می کنند که ماده بزی به دست دارد و ستاره عیوق نشان دهنده قلب بز است به مثلث کوچکی از ستارگان که در نزدیکی عیوق است نیز باید اشاره کرد این سه ستاره نزد اعراب به بزغالگان معروف بودند.

پیدا کردن ممسک العنان


ممسک العنان راست بر بالای سر، تقریباً در حد فاصل میان جبار و جدی قرار دارد. شکل پنج ضلعی آن و نیز روشنی عیوق (با قدر ظاهری 2/0) به تشخیص این گروه از ستارگان کمک می کند.


تعداد بازدید ها: 7909