روابط ایران و هند
روابط ایران با هند د ر عهد زندیه بسیار دوستانه بود و بیشتر جنبه بازرگانی ، تجاری داشت .
دولت ایران برای تشویق بازرگانان هندی به تجارت با ایران ، کاروانسرایی مخصوص برای آنان در شیراز احداث کرده بود . اگر چه شرکت انگلیسی هند و شرقی سعی کرد تجارت ایران و هند را خود بدست گیرد اما بین دو کشور ایران وهند کالایی چون ادویه ، ابریشم ، مروارید ، شکر ، چینی ، و رد و بدل می شد .منبع:CDایرانیا

مراحل مختلف حکومت سلسله زندیان در ایران ( 1160 – 1209 ه. ق)
1- مرحله اول از مرگ نادر تا روی کار آمدن کریم خان (1160 – 1165 ه.ق)
2- مرحله دوم از قدرت یابی کریم خان زند تا فوت او (1165 – 1193 ه.ق)
3- مرحله سوم : از مرگ کریم خان تا غلبه آقا محمد خان قاجار بر لطفعلی خان زند ( 1193 – 1209 ه . ق)
مرحله اول زندیه

مرحله دوم زندیه

مرحله سوم زندیه1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها
1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریخ
تعداد بازدید ها: 14643