دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی


1. واحد دانشگاهی خمین
واقع در شهر خمین
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کارشناسی حقوق
3. کاردان فنی عمران – زیر سازی راه

2. واحد دانشگاهی محلات
واقع در شهر محلات
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی
4. علوم تربیتی –آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی

3. واحد دانشگاهی ساوه
واقع در شهر ساوه
لیست رشته ها:
1. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
2. مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی
3. مهندسی کشاورزی- علوم دامی


4. مرکز کمیجان (زیر نظر واحد اراک)
واقع در شهر کمیجان
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)


5. واحد دانشگاهی فراهان
واقع در شهر فراهان
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کارشناسی حقوق

6. واحد دانشگاهی اراک
واقع در شهر اراک
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. مهندسی کشاورزی –مکانیک ماشین های کشاورزی
4. کارشناسی حقوق
5. شیمی نساجی مهندسی نساجی –شیمی نساجی و علوم الیاف
6. کاردانی فنی تکنولوژی نساجی
7. مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست

7. واحد دانشگاهی آشتیان
واقع در شهر آشتیان
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
4. علمی کاربردی برق- قدرت(کاردانی)

8. واحد دانشگاهی تفرش
واقع در شهر تفرش
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

9. واحد دانشگاهی نراق
واقع در شهر نراق
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کارشناسی حقوق


تعداد بازدید ها: 26953