دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان


1. مرکز لنجان (زیر نظر واحد نجف آباد)
واقع در شهر لنجان
لیست رشته ها:
1. ریخته گری
2. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

2. واحد دانشگاهی خمینی شهر
واقع در شهر خمینی شهر
لیست رشته ها:
1. علمی کاربردی برق- قدرت(کاردانی)

3. مرکز هرند (زیر نظر واحد خوراسگان اصفهان)
واقع در شهر هرند
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

4. واحد دانشگاهی خوراسگان (اصفهان)
واقع در شهر خوراسگان
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی
4. کارشناسی حقوق
5. علوم تربیتی –آموزش و پرورش کودکان عقب مانده ذهنی
6. مهندسی کشاورزی- علوم دامی

5. واحد دانشگاهی مبارکه
واقع در شهر مبارکه
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. مدیریت صنعتی کاربردی (کاردانی)

6. واحد دانشگاهی کاشان
واقع در شهر کاشان
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
3. کاردانی فنی تکنولوژی نساجی

7. مرکز فریدون شهر (زیر نظر واحد نجف آباد)
واقع در شهر فریدون شهر
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

8. مرکز گلپایگان (زیر نظر واحدخوراسگان اصفهان )
واقع در شهر گلپایگان
لیست رشته ها:
1. مهندسی کشاورزی- علوم دامی

9. مرکز دولت آباد ( زیر نظر واحد خوراسگان اصفهان )
واقع در شهر دولت آباد
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علمی کاربردی برق- قدرت(کاردانی)

10. واحد دانشگاهی میمه
واقع در شهر میمه
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. علوم تربیتی – مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
3. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

11. واحد دانشگاهی فلاورجان
واقع در شهر فلاورجان
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

12. واحد دانشگاهی نطنز
واقع در شهر نطنز
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)

13. مرکز زواره (زیر نظر واحد خوراسگان اصفهان)
واقع در شهر زواره
لیست رشته ها:
1. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان

14. واحد دانشگاهی اردستان
واقع در شهر اردستان
لیست رشته ها:
1. حسابداری (کاردانی)
2. مدیریت صنعتی کاربردی (کاردانی)
3. مدیریت امور دفتری –منشیگری (کاردانی )
4. کاردان فنی عمران – کارهای عمومی ساختمان
5. کاردان فنی عمران – زیر سازی راه

15. واحد دانشگاهی شهر مجلسی
واقع در شهر شهر مجلسی
لیست رشته ها:
1. ریخته گری
2. کاردانی فنی مکانیک – ماشین آلات
3. کاردان سرامیک –کاردان فنی مواد – سرامیکتعداد بازدید ها: 85440