جمال الدین محمود بن عبداللطیف


جمال الدین محمود بن عبداللطیف

«وفات پس از 543 ق/ 1148 م»

جمال الدین محمود برادر صدرالدین ابوبکر محمد است. پس از کشته شدن بوزابه، چون مسعود سلجوقی در پی آزار وی برآمد، همراه برادرش به موصل گریخت و از آنجا راهی حجاز شد. در صفر 543 ق/ ژوئن 1148 م به بغداد بازگشت و از آنجا روانه اصفهان شد. در آنجا از توجه سلطان مسعود برخوردار گشت، ولی مدت کوتاهی پس از آن درگذشت.تعداد بازدید ها: 5114