تشریح گوش


گوش ، عضو حسی است که ما را قادر می سازد بشنویم و تعادل خود را حفظ کنیم . هر گوش به سه قسمت تقسیم می شود:گوش خارجی ، گوش میانی و گوش داخلی . گوش خارجی در هر طرف سر دیده میشود . گوشهای میانی و داخلی در داخل استخوانهای جمجمه محافظت میشوند . این بخشها حاوی مکانیسمهای شنوایی و تعادلی ظریف گوش هستند .
http://217.218.177.31/science/upload/3/3d/Tashrihgosh.jpg
از سایت :www.oloom.org


تعداد بازدید ها: 26928