تخمیر کربوهیدراتها
تصویر

دید کلی

کربوهیدراتها ، دسته ای از ترکیبات شیمیایی طبیعی بسیار مهم از مواد تشکیل دهنده گیاهان ، گلها و سبزیجات و درختان هستند. به‌علاوه ، کربوهیدراتها به‌عنوان سیستم مهم ذخیره انرژی عمل می‌کنند. آنها به آب ، کربن دی‌اکسید و گرما یا سایر انواع انرژی متابولیزه می‌شوند. بدین ترتیب ، کربوهیدراتها ، منبع مهم غذایی‌اند. کربوهیدراتها همچنین به‌عنوان واحدهای سازنده چربی‌ها و اسیدهای نوکلئیک عمل می‌کنند.

سلولز ، نشاسته و قند معمولی ، کربوهیدرات می‌باشند. از آنجا که این ترکیبات ، چندین گروه عاملی دارند، به چند عاملی موسومند؛ مانند گلوکز C6(H2O)6 و بسیاری از اجزای سازنده ساده ، کربوهیدراتهای پیچیده دارای فرمول عمومی Cn(H2O)n هستند. در این مقاله به یکی از واکنشهای مهم کربوهیدراتها ، یعنی تخمیر آنها می‌پردازیم.

قدیمی‌ترین فرایند شیمیایی مورد استفاده بشر

تخمیر قندها با مخمر ، قدیمی‌ترین فرایند شیمیایی مورد استفاده بشر ، هنوز هم برای تهیه اتانول و بعضی الکلهای دیگر ، دارای اهمیت بسیار زیادی است.

منابع تامین قند مورد نیاز

قند مورد نیاز از منابع مختلف تامین می‌شود، از جمله از ملاس حاصل از چغندر قند و نیشکر یا نشاسته بدست آمده از انواع غلات می‌توان نام برد. نام الکل غله‌ای به همین دلیل به اتانول داده شده است.

تصویر

تخمیر برای بدست آوردن چندین الکل

اگر در تخمیر ، نشاسته ، ماده اولیه باشد، علاوه بر اتانول ، مقدار کمی روغن فوزل که در زبان آلمانی به معنای مایع پست‌تر است، مخلوطی از الکلهای نوع اول نیز بدست می‌آید: عمدتا ایزوپروپیل الکل با مقدار کمی n- پروپیل الکل ، ایزوپروپیل الکل و 2- متیل -1- بوتانول که به‌عنوان آمیل الکل فعال معروف است. (آمیل= پنتیل)

کربوهیدراتها ، منبع کربن

بدون تردید در آینده ، انسان به کربوهیدراتها به‌عنوان منبع کربن روی خواهد آورد: کربن برای مواد شیمیایی آلی و کربن به‌صورت سوخت. با این گرایش ، فرایندهای تخمیر روز به روز مهمتر و مهمتر خواهند شد.

یک مثال

ایزوپنتیل الکل و آمیل الکل فعال در اثر تبدیل آنزیمی آمینواسیدهای لوسین و ایزولوسین تشکیل می‌شود. این اسیدهای آمینه ، خود ، در اثر هیدرولیز مواد پروتئینی موجود در نشاسته حاصل می‌شوند.

مباحث مرتبط با عنوان

منبع

  • شیمی آلی ، جلد اول؛ تالیف: موریسون ، بوید؛ نشر علوم دانشگاهی

تعداد بازدید ها: 20669