بیکس بایئیت


img/daneshnameh_up/3/36/Bixbyite.jpg
(بیکس بایئیت - بلور ایدیومرف (4میلیمتر
بیکس بایئیت (Bixbyite)
(Mn,Fe)2O3
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
/نا کامل- مطابق با سطح/111
نامنظم
شکستگی
(کدر(اپاک
نوع سختی
بلوری - آگرگات توده ای
اشکال ظاهری
تقریباََ کمیاب ; سوئد ، آرژانتین ، اسپانیا ، امریکا و مکزیک
.حل می شودHCl به سختی در
Mn2O3=49.71% Fe2O3=520.29%
ترکیب شیمیایی
برنزی تیره - سیاه
رنگ کانی
سیاه
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
هگزائدرهای شدیدا مخطط و شیار دار - ماکله
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.استM.Bixby از نام کانی شناس آمریکایی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
ــ6.54.95


منبع
تعداد بازدید ها: 8346