بایسنقر آق قویونلوبایسنقر آق قویونلو

«896 - 897 ق / 1491 - 1492 م»

بایسنقر، پسر و جانشین یعقوب بیگ بود. او ارشد پسران یعقوب و گوهر سلطان خانم، دختر فرخ یسار، حکمران شیروان بود.

امیران قبیله‏های موصلو به مناسبت پشتیبانی صوفی خلیل از بایسنقر، از او حمایت می‏کردند،

در صورتی که طایفه‏های پُرناک و بایُندر هواخواه مسیح میرزا برادر یعقوب بودند.

جنگهای دوره ی بایسنقر

    • سرانجام در جنگی که میان این دو تن درگرفت، مسیح میرزا و گروهی از هوادارانش کشته شدند؛ مگر رستم میرزا - نوه اوزون حسن و دسپینا - که در قلعه الجنق زندانی شد.

در زمان بایسنقر، میرزا ابراهیم، پسر دانا خلیل، مشهور به آیبه سلطان که از قدرت سلیمان بیژن از سرداران دوره یعقوب به وحشت افتاده بود، خود را به نخجوان رساند تا رستم بیگ مقصود بیگ را که صوفی خلیل به زندان افکنده بود، آزاد سازد و به پایمردی طایفه استاجلو به تبریز روی آورد.

    • در نزدیکی مرند جنگی روی داد؛ که در این جنگ سپاهیان باینسقر به او پشت کردند و وی ناچار به شیروان نزد پدر زنش فرخ گریخت.

بایسنقر چندی بعد در شیروان خروج کرد، ولی به دست علی پرناک گرفتار و در 16 شعبان 897 ق / 12 ژوئن 1492 به تبریز آورده شد عاقبت او در 17 رمضان / 13 ژوئیه «جولای» در کوه سهند به قتل رسید.

دوران حکومت بایسنقر 20 ماه به طول انجامید.


تعداد بازدید ها: 7357