بالها


سرعت پرواز پرندگان شکاری آنها را در گرفتن شکار یاری می دهد.عقابها و بازها از بالهای پهن خود برای اوج گرفتن تا ارتفاعات بالا در آسمان برای جستجوی طعمه و بعد شیرجه به سمت پایین،استفاده میکنند. قوش از بالهای باریک شده خود برای شیرجه با سرعت زیاد به روی پرندگان دیگر استفاده می کند.


تعداد بازدید ها: 6428