بافت کلانشیم


بافت کلانشیم (سلولزی)
Collenchyme


از عناصر تشکیل دهنده بافتهای نگهدارنده یا مقاوم گیاهان بافت کلانشیم است.
محل تشکیل این بافت غالباً در ساقه گیاهان جوان چوبی و ساقه گیاهان علفی یا در برگ و اطراف رگبرگ اصلی برگهای گیاهان مسن و چوبی است. در گیاهان جوان در حال رشد، نگهداری اندامهای در حال طویل شدن به عهد بافت کلانشیم است، زیرا عناصر زنده این بافت همراه با رشد اندام رشد کرده، بنابراین مانع از طویل شدن اندام مربوطه نمی شوند.محل تشکیل کلانشیم عموماً زیر اپیدرم و بلافاصله بعد از آن است. کلانشیم ممکن است در قسمتهای عمیقی پوست نیز به صورت حلقه کاملی توسعه یابد مانند کلانشیمی که در ساقه عشقه دیده می شود.


تعداد بازدید ها: 52338