امامقلی خان

1- پسر الله وردیخان بود .
2- با مرگ الله وردیخان به سال 1022 ه . شاه عباس امامقلی خان را به جانشینی او به حکرانی فارس گماشت .
3- امامقلی خان به متصرفات پرتغالیها در جزیره هرمز حمله کرد و در سال 1023 ه . بندر کوچک جرون ( بندر عباس ) را تصرف کرد .
4- از دیگر اقدامات امامقلی خان به موافقت با انگلیسیها در بیرون راندن پرتغالیها از جنوب ایران بود .
5- مهارت ها و رشادتهای امامقلی خان سرانجام منجر به پایان گرفتن سلطه پرتغالیها در خلیج فارس به سال 1031 ه . شد .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 11016