ارکسپور


ارکسپور
archespore


سلولهای همراه با سلولهای روزنه ای که از سلولهای اپیدرمی متمایز نیستند.

تعداد بازدید ها: 7560