یوواروویت


img/daneshnameh_up/e/e4/Uvarovite.jpg
(هولاندیت - اگرگات فلسی (15 میلیمتر
یوواروویت (Uvarovite)
Ca3Cr2(SiO4)3
سیستم تبلور
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
نوع سختی
اشکال ظاهری
کمیاب ; درژیزمان های کرم(Cr) ، در روسیه اورال فنلاند
. افریقای جنوبی (ترانسوال) ، کانادا ، لهستان ، نروژ ، اتیوپی و غیره
(Schorlomite) می باشد Ti گاه حاوی
در کانیها به صورت اولیه یافت می شوندCa- Al- V - Cr - Ti -Mn - Y -Mg- Fe متغیر برای ایزومورف های مرتبه بالای آن عناصر
ترکیب شیمیایی
سبز تا سبز زمردی تیره
رنگ کانی
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
.سنگهای اولترابازیک
منشا تشکیل
کوچک
شکل بلورها
.گاه به عنوان سنگ زینتی برش داده می شود
روسیه اورال
محل پیدایش
.خواص فیزیکی و شیمیایی یوواروویت شبیه گروناست
سایر مشخصات
.گرفته شده است S.S.Ouvarov از نام وزیر روسی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
----


منبعتعداد بازدید ها: 6748