گیتهای منطقیimg/daneshnameh_up/9/9f/AND2.jpg
ورودی خروجی
A B A AND B
0 0 0
1 0 0
0 1 0
1 1 1
گیت AND


گیت AND یک مدار منطقی ساده است که حداقل دو ورودی مختلف و یک خروجی دارد. عملکرد گیت منطقی AND معادل یک اتصال سری در جبر کلیدی است و به صورت ضرب در جبر بولی نمایش داده می شود. (y=x1.x2)
این گیت می تواند بیش از دو ورودی داشته باشد.
در گیت AND فقط در صورتی خروجی ما یک می شود که دو ورودی ما یک باشد.img/daneshnameh_up/2/29/or2.jpg
ورودی خروجی
A B A OR B
0 0 0
1 0 1
0 1 1
1 1 1
گیت OR


گیت OR یک مدار منطقی ساده است که دو یا چند ورودی مختلف و یک خروجی دارد. عملکرد گیت منطقی OR معادل یک اتصال موازی در جبر کلیدی است و به صورت جمع در جبر بولی نمایش داده می شود. (y=x1+x2)
این گیت می تواند بیش از دو ورودی داشته باشد.
در گیت OR فقط در صورتی خروجی ما یک می شود که حداقل یک ورودی ما یک باشد.img/daneshnameh_up/9/90/not.JPG
ورودی خروجی
A NOT A
0 1
1 0


گیت NOT


گیت NOT یک مدار منطقی ساده است که فقط یک ورودی و یک خروجی دارد . این مدار را مدار معکوس کننده یا متمم کننده نیز می نامند.
به طور قراردادی مقدار معکوس یک متغیر همانند x را به صورت یا نمایش می دهد.img/daneshnameh_up/8/8a/nand.gif
ورودی خروجی
A B A OR B
0 0 1
1 0 1
0 1 1
1 1 0
گیت NAND


این گیت به عنوان یک المان منطقی ساده، عمل دو تابع AND و NOT را با هم ادغام کرده، و در یک گیت نشان می دهد. این مدار شامل دو یاچند ورودی و یک خروجی است.
در گیت NAND در صورتی خروجی ما یک می شود که هر دو ورودی ما یک نباشند.
تابع منطقی گیت NAND به این صورت است.img/daneshnameh_up/4/43/nor.jpg
ورودی خروجی
A B A OR B
0 0 1
1 0 0
0 1 0
1 1 0


گیت NOR


این گیت به عنوان یک المان منطقی ساده، عمل دو گیت OR و NOT را با هم ادغام کرده، در یک گیت نشان می دهد و شامل دو یا چند ورودی و یک خروجی می شود.
در گیت NOR در صورتی خروجی ما یک می شود که هر دو ورودی ما صفر باشند.
تابع منطقی گیت NOR به این صورت است.img/daneshnameh_up/2/2a/xor.jpg
ورودی خروجی
A B A OR B
0 0 0
1 0 1
0 1 1
1 1 0
گیت XOR


این گیت که یکی از پر اهمیت ترین گیت های منطقی است. این گیت را گیت جمع