گیاهان کوتاه روز


گیاهان کوتاه روز
Short day plants


گیاهانی هستند که برای اعمال حیاتی مختلف خود به روزهای کمتر از 12 تا 24 ساعت نیاز دارند مانند سویا، برنج و ذرت در این دسته از گیاهان انتقال از مراحله رویشی به زایشی با کاهش طول روز تسریع شده و بر عکس روزهای بلند، گل دهی آنها را به تاخیر می اندازد. برای هر رقم این گیاهان نیز آستانه طول روز وجود دارد.

تعداد بازدید ها: 10105