گیاهان روز خنثی یا بی تفاوت


گیاهان روز خنثی یابی تفاوت
Day neutral plants


واکنش گیاهانی مانند آفتاب گردان، خیار و گوچه فرنگی که بی تفاوت نامیده می شوند به طول روز بسیار ناچیز بوده و انتقال از مرحله رویشی به زایشی به عوامل دیگری از قبیل درجه حرارت هوا و خاک، رطوبت خاک و ذخیره مواد غذایی گیاه بستگی دارد. بیشتر گیاهان مناطق استوایی روز خنثی بوده و در تمام فصول سال گل تولید می کنند.

تعداد بازدید ها: 13679