گونیا «صورت فلکی»


img/daneshnameh_up/b/bc/sovargoonia.jpg


نام دیگر: تراز

موقعیت: نیمه جنوبی زمین

قابل رویت از: نیمکره جنوبی زمین

اجرام درخشان: ندارد.

گوناگون: این صورت فلکی اولین بار در سال 1754 در آسمان مشاهده و نامگذاری شد.

منبع:

  • DK multi media

تعداد بازدید ها: 8777