گونه اسپانیایی


تغییر مسیر از: گونه اسپانیایی

گونه های کوچک اسپانیایی در آفریقای جنوبی و جنوب غربی و شرقی آمریکا وجود دارد. تا قبل از سال 1940 90% بادامهای زمینی موجود در ایالت جورجیا از انواع اسپانیایی بودند اما از این سال به بعد گرایش به سمت گونه های درشت تره پر محصول و مقاوم تر در برابر بیماریها بوده است.
گونه های اسپانیایی عبارتند از : اسپانیایی Dixie ، اسپانیایی 2b مرغوب شده، اسپانیایی GFA ، آرژانتینی Spantex ، spanette ، اسپانیایی Shaffers ، Natal common ، گونه های مغز سفید starr ، Comet ،Florispan ،Spanhoma، wilco I , spancross .
انواع رونده:
از سال 1940 تولید بادام زمینی رونده جنوب شرقی آمریکا آغاز شد. علت این مسئله محصول فراوان تر و کاربرد بیشتر این گونه از بادام زمینی در تهیه خمیر و نمکین آن بود بطوریکه قابل قیاس با نوع اسپانیایی می باشد .


تعداد بازدید ها: 6722