گل استکانی آبی رنگ
img/daneshnameh_up/9/92/Gol_estekani.jpg


این گیاه در اوخر زمستان شروع به رشد میکند و در اواسط بهار، گل می دهد. در این وقت سال درختان، برهنه هستند و مقدار زیادی نور به زمین می تابد. زمانی که سطح جنگلها را سایه پوشانده است، گل استکانی آبی رنگ، دامنه خود را شکل داده است. گل استکانی آبی رنگ از قسمت حبابی شکل، شروع به رشد می کند و گاهی منطقه وسیعی از زمین را می پوشاند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 14022