گسترش عدل و داد در زمان امام مهدی علیه السلام


احادیث بی‌شماری از پیشوایان معصوم علیهم السلام رسیده است که در آن فرموده‌اندحضرت مهدی علیه السلام جهان را از عدل و داد پر می‌کند، همان گونه که از ظلم و ستم پر شده است.

منابع:

بحار الانوار 51 / 32 حدیث 3 - ص 73 حدیث 18 و ص 29 حدیث 2 - ص 72 حدیث 13 و 16 و 17 - ص 5 حدیث 11 - ص 12 حدیث 14 - ص 7 حدیث 12 - ص 50 حدیث 22 ص 71 حدیث 12 - ص 82 - ص 82 و 83 و 87 - ص 74 حدیث 24 و 26 و 27 - ص 117 حدیث 17. ص 40 حدیث 19 - ص 66 حدیث 5 - ص 104 - ص 81 و 92 و 95 - ص 74 حدیث 23 و 25 ص 72 حدیث 17 - ص 68 حدیث 9 - ص 81 حدیث 37 جلد 52 / 283 حدیث 10 - ص 291 حدیث 34 - ص 322 حدیث 30 - ص 225 ص 304 حدیث 73 ص 277 حدیث 172 - ص 290 حدیث 30 - ص 266 حدیث 154 - ص 378 حدیث 183 ص 379 حدیث 186 و 187 ص 380 حدیث 189 - ص 390 حدیث 212 ص 351 حدیث 103 ص 323 حدیث 31 - ص 208 حدیث 45 - ص 269 حدیث 158 - ص 304 حدیث 73 - 51 / ص 82 - 83 و 87 - ص 50 حدیث 22 - ص 49 - ص 91 - حدیث38 - ص 76 حدیث 31 - ص 12 - ص 5 حدیث 11 - ص 78 حدیث 37 - ص 82

مراجعه شود به:

برخی از اقدامات حضرت مهدی علیه السلام در حکومت


تعداد بازدید ها: 5054