گاهنیت


img/daneshnameh_up/4/44/_ggttqq_Gahnite.jpg
گاهنیت
گاهنیت (Gahnite)
Zn Al2O4
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
غیر کامل
شیشه ای - چرب
شکستگی
شفاف - نیمه کدر
ترد
نوع سختی
بلوری - آگرگات دانه ای
اشکال ظاهری
.حل می شود H2SO4 به سختی در
ZnO=44.39% Al2O3=55.61%
ترکیب شیمیایی
قرمز با بازتاب سیاه
رنگ کانی
خاکستری
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
دگرگونی - پگماتیتی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.توسط شیمیست و کانی شناس سوئدی گاهن کشف شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-84.3-


منبع
تعداد بازدید ها: 7851