کومینگتونیت


img/daneshnameh_up/b/b6/_ggttqq_Cummingtonite.jpg
(کومینگتونیت-آگرگات شعاعی (عرض تصویر 32 میلیمتر
کومینگتونیت (Cummingtonite)
(Mg,Fe)7(OH Si4O11)2
سیستم تبلور
/کامل- مطابق با سطح /110
شکستگی
غیرشفاف - نیمه کدر
نوع سختی
بلوری - خوشه جواهری
اشکال ظاهری
. نامحلول در اسیدها
MgO=15.84% FeO=26.21% SiO2=53.93% H2O=2.02% وادخالهای Ca , Mn
ترکیب شیمیایی
سبز تیره - خاکستری سبز - قهوه ای خاکستری
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
دگرگونی مجاورتی یا ناحیه ای
منشا تشکیل
قرصی شکل - ماکله
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
. در آمریکا اخذ شده است Cummington از واژه محل کشف آن کومینگتون
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
563.13.4


منبعتعداد بازدید ها: 6214