کود سبز


کود سبز

این روش که برای کودهی به زمین ، باغ و باغچه و یا مزرعه می تواند مورد استفاده قرار گیرد، عبارتست از کشت یک محصول و برگرداندن آن پیش از چوبی شدن به زمین توسط شخم و یا با بیل عمدتاً از گیاهان تیره لوبیاسانان برای این منظور استفاده می شود، زیرا گیاهان این تیره توسط برخی از باکتریها، درگرمای ریشه خود ازت هوا را تثبیت می کنند و خاک را حاصلخیز میگردانند.


تعداد بازدید ها: 10534