کوارتز گل صورتی


img/daneshnameh_up/8/8b/_ggttqq_Quartz_rose.jpg
کوارتز گل صورتی
کوارتز گل صورتی (Quartz_rose)
SiO2
هگزاگونال تا دمای 573 درجه
سیستم تبلور
/ناقص - مطابق با سطح /1011
(صدفی - تراشه ای(خشن
شکستگی
شفاف - نیمه کدر
ترد
نوع سختی
بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای
بلوری - آگرگات دانه ای - توده ای
اشکال ظاهری
. محلول در HNO3 و مقدار Mg تحت تاثیر اسیدها کم می شود
MgO=23.41% FeO=41.71% SiO2=34.88% ( خالص 1/1 =Mg / Fe) (سری ایزومورف) فورستریت تافایالیت
ترکیب شیمیایی
.صورتی تیره تا صورتی روشن
رنگ کانی
سیاه
رنگ اثر خط
سختی - چگالی - رخ پذیری - انحلال در اسیدها - واکنش های شیمیایی - اشعه ایکس
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
.لومینسانس بنفش کامل دارد
سایر مشخصات
.ار واژه رز اخذ شده است و اولین بار در برزیل کشف شده است
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
-72.65-


منبع
تعداد بازدید ها: 10652